Navigation path

Additional tools

Prehľad regionálnej politiky

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Regionálna politika je taktiež výrazom solidarity EÚ s menej rozvinutými krajinami a regiónmi. Využíva sa na koncentráciu zdrojov na oblasti a sektory, v ktorých majú maximálny dosah.

Regionálna politika sa zameriava na zníženie významných hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, ktoré stále existujú medzi európskymi regiónmi. Pretrvávanie týchto rozdielov by podkopalo niektoré zo základných kameňov EÚ vrátane veľkého jednotného trhu a meny eura.

Počas obdobia 2014–2020 preinvestuje EÚ v európskych regiónoch celkovo 351 miliárd EUR.

Financovanie EÚ bude napríklad pomáhať pri:  

  • podpore malých a stredných podnikov,
  • podpore výskumu a inovácií,
  • investíciách do čistejšieho životného prostredia,
  • zlepšovaní prístupu k digitálnym technológiám, 
  • vývoji nových produktov a spôsobov výroby,
  • podpore energetickej účinnosti a boji proti klimatickým zmenám,
  • zlepšovaní vzdelávania a zručností,
  • vylepšovaní dopravných spojení s odľahlými regiónmi.

Regionálne rozdiely v EÚ-28
HDP na obyvateľa (vyjadrený štandardom kúpnej sily), 2010

Index, EU-28=100

<50
50-75
75-90
90-100
100-125
>=125
Žiadne údaje
HDP na obyvateľa (vyjadrený štandardom kúpnej sily), 2010

Zdroj: Eurostat

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá