Navigation path

Additional tools

Archive - Политика на сближаване 2014–2020 г.


Като цяло, по линия на претърпялата реформа политика на сближаване ще бъдат предоставени до 351,8 милиарда евро[1] за инвестиции в европейските региони, градове и реалната икономика. Това ще бъде основният инвестиционен инструмент на ЕС за постигане на целите на „Европа 2020“: създаване на растеж и работни места, борба с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляване на бедността и социалното изключване. Това ще бъде подпомогнато чрез насочване на Европейския фонд за регионално развитие към ключови приоритети, като подкрепа за малките и средните предприятия, като целта е да се удвои подкрепата от 70 милиарда евро на 140 милиарда евро през 7-те години. Ще се засили насочеността към постигането на резултати и ще се създаде нов резерв за изпълнение във всички европейски структурни фондове и инвестиционни фондове, който да стимулира добрите проекти. Накрая, ефективността на фондовете по политиката на сближаване, развитието на селските райони и рибарството ще бъде обвързана и с икономическото управление, за да се насърчи спазването от страна на държавите членки на препоръките на ЕС в рамките на европейския семестър.

[1] текущи цени.


Съобщение за медиите
Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

Infographic : Реформирана политика на сближаване за Европа :Основната инвестиционна политика за растеж и работни места
pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv

насочване на инвестициите към основни приоритети за постигане на растеж

 • Научни изследвания и иновации
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП)
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
 • Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии
  pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии