Strony tematyczne

Unijna polityka spójności ma na celu osiąganie konkretnych wyników w zwiększaniu spójności gospodarczej i społecznej, czyli zmniejszaniu dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami UE. Wykorzystując potencjał wzrostu wszystkich regionów, programy realizowane w ramach tej polityki wspierają zrównoważony wzrost i tworzenie miejsc pracy. Dzięki zintegrowanemu podejściu programy te wspierają zrównoważony rozwój poszczególnych regionów oraz terytorium UE jako całości.

O tym, jakie warunki musza spełniać projekty kwalifikujące się do uzyskania wsparcia, decydują ogólnie rozporządzenia pdf w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zależy to od tego, czy programy dla poszczególnych regionów zostały opracowane w ramach celów „Konwergencja”, „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” czy „Współpraca terytorialna”. Dodatkowo strategiczne wytyczne Wspólnoty dotyczące spójności na lata 2007-2013 pdf zawierają wspólne ramy strategiczne, które są odwzorowane w Narodowych strategicznych ramach odniesienia pdf przyjmowanych przez każde państwo członkowskie.

Strony tematyczne zawierają informacje dotyczące najważniejszych tematów i spraw związanych z polityką spójności UE, a także umożliwiają dostęp do projektów, programów, danych statystycznych i dodatkowych informacji.

Tematy:

 1. Wspieranie przedsiębiorstw
 2. Współpraca i tworzenie sieci kontaktów
 3. Kultura
 4. Edukacja i szkolenia
 5. Zatrudnienie i integracja społeczna
 6. Energia
 7. Zmiany środowiskowe i klimatyczne
 8. Ocena
 9. Inżynieria finansowa
 10. Zdrowie
 11. Technologie informacyjno-komunikacyjne
 12. Turystyka
 13. Badania i innowacje
 14. Regiony najbardziej oddalone
 15. Transport
 16. Rozwój obszarów miejskich
 17. Rozwój obszarów wiejskich
 18. Irlandia Północna: Program Peace
 19. Budowanie zdolności i zarządzanie

Ostatnia aktualizacja: