Varför behövs regionalpolitiken?

Utjämnande av ekonomiska och sociala skillnader

EU består av 27 medlemsländer som bildar en gemenskap och en inre marknad med 493 miljoner invånare. De ekonomiska och sociala skillnaderna mellan medlemsländerna och ländernas 271 regioner är stora.

I en av fyra regioner är BNP (bruttonationalprodukten) per invånare lägre än 75 % av de 27 EU-ländernas genomsnitt.

Tabell över bruttoregionprodukten per invånare i EU 2004.
Tabell över bruttoregionprodukten per invånare i EU 2004

Solidaritet och konkurrenskraft

EU:s regionalpolitik syftar till omsätta EU:s solidaritetstanke i praktiken genom att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och på så sätt minska utvecklingsklyftan mellan olika regioner.

Regionalpolitiken ska göra en verklig insats på plats genom att finansiera konkreta projekt som främjar den berörda regionen, kommunen och befolkningen. Tanken är att hjälpa regionerna att stå på egna ben och få del av tillväxt, konkurrenskraft, erfarenhetsutbyte och god praxis. Detta är också syftet med det nya initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring”. Regionalpolitiken ligger i linje med EU:s prioriteringar i fråga om tillväxt och sysselsättning (se Lissabonstrategin).


Med vänligt tillstånd av Jean-Jacques Patricola

Svar på 2000-talets utmaningar

”Vad är det för ett EU som vi och framtida generationer vill ha? Vi vill ha ett dynamiskt EU som ligger i täten när det gäller vetenskap och teknik. Vi vill ha ett produktivt EU, där alla har ett jobb. Vi vill ha ett solidariskt EU, där sjuka, äldre och funktionshindrade får den vård de behöver. Vi vill ha ett rättvist EU utan diskriminering, där alla har samma rätt till arbete och utbildning. Vi vill ha ett miljövänligt EU utan föroreningar, som aktivt bidrar till att lösa de stora, globala problemen. Vi vill ha ett EU som ställer upp för våra gemensamma värderingar. Det är ett sådant EU jag vill ha, och jag vet att vi har det inom räckhåll.”

Utdrag ur ett anförande av kommissionär Danuta Hübner i Warszawa den 17 oktober 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland