Ciele regionálnej politiky

Odstrániť hospodárske a sociálne rozdiely

Európska únia má 27 členských štátov, ktoré tvoria spoločenstvo a vnútorný trh so 493 miliónmi občanov, čo znásobuje hospodárske a sociálne rozdiely medzi týmito štátmi a ich 271 regiónmi.

V každom štvrtom regióne je HDP (hrubý domáci produkt) na obyvateľa o 75 % nižší ako priemer 27 krajín Európskej únie.

Tabuľka regionálnych HDP na obyvateľa v EÚ v roku 2004
Tabuľka regionálnych HDP na obyvateľa v EÚ v roku 2004

Byť solidárni a zachovať konkurencieschopnosť

Cieľom európskej regionálnej politiky je preukázať solidaritu Únie prostredníctvom hospodárskej a sociálnej kohézie, znižujúc rozdiel v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov.

Vďaka špeciálnemu prístupu prináša európska regionálna politika pridanú hodnotu opatreniam realizovaným priamo v teréne. Pomáha financovať konkrétne projekty v prospech regiónov, miest a ich obyvateľov. Ústrednou myšlienkou je dosiahnuť, aby regióny nadobudli schopnosť plne zohrávať svoju úlohu v úsilí o rast a konkurencieschopnosť a vymieňať si nápady a osvedčené postupy. To je napokon cieľom novej iniciatívy s názvom „Regióny pre ekonomickú zmenu“. Celá regionálna politika je zameraná na priority Európskej únie v oblasti rastu a zamestnanosti (viď lisabonská stratégia).


Práva: Jean-Jacques Patricola

Reagovať na výzvy XXI. storočia

„Akú Európu chceme vytvoriť pre seba a budúce generácie? Chceme dynamickú Európu, s vedúcim postavením vo vede a technológiách. Chceme produktívnu Európu, kde má každý zamestnanie, solidárnu Európu, kde bude postarané o chorých, starých a telesne postihnutých ľudí, spravodlivú Európu zbavenú diskriminácie, kde každý bude mať rovnaké právo na zamestnanie a vzdelanie, Európu bez znečistenia, ohľaduplnú k životnému prostrediu a aktívne sa zúčastňujúcu na riešení vážnych svetových problémov, Európu hlásajúcu spoločné hodnoty, za ktorou všetci stoja. Toto je Európa, po ktorej volám a viem, že túto Európu máme na dosah.“

Úryvok z prejavu komisárky Danuty Hübnerovej vo Varšave 17. októbra 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland