Miksi tarvitaan aluepolitiikkaa?

Taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventaminen

Euroopan unioni on 27 jäsenvaltion yhteisö, joka muodostaa 493 miljoonan kansalaisen sisämarkkinat. Näin laajalla alueella on suuria taloudellisia ja sosiaalisia eroja jäsenvaltioiden sekä niiden 271 alueen välillä.

Yhdellä alueella neljästä bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti on alle 75 prosenttia koko EU:n keskiarvosta.

Taulukko alueellisista BKT-luvuista asukasta kohti EU:ssa vuonna 2004
Taulukko alueellisista BKT-luvuista asukasta kohti EU:ssa vuonna 2004

Solidaarisuus ja kilpailukyvyn lisääminen

EU:n aluepolitiikan tavoitteena on toteuttaa EU:n solidaarisuustavoitetta lisäämällä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämä tapahtuu vähentämällä eri alueiden välisiä kehityseroja.

Aluepolitiikalla pyritään tuomaan lisäarvoa paikallisiin toimenpiteisiin. Sen avulla rahoitetaan konkreettisia hankkeita alueiden, kaupunkien ja niiden asukkaiden hyväksi. Tavoitteena on, että alueet pystyisivät toimimaan tehokkaasti kasvun ja kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä vaihtamaan ideoita ja hyviä käytäntöjä. Tämä on tavoitteena myös uudessa aloitteessa, alueet talouden muutosten edistäjinä. Aluepolitiikkaa toteutetaan EU:n ensisijaisten kasvu- ja työllisyystavoitteiden mukaisesti (ks. Lissabonin strategia).


Kuva: Jean-Jacques Patricola

21. vuosisadan haasteisiin vastaaminen

"Millaisen Euroopan me haluamme itsellemme ja tuleville sukupolville? Haluamme dynaamisen Euroopan, joka on johtavassa asemassa tieteen ja teknologian alalla. Haluamme tuottavan Euroopan, jossa jokaisella on työtä, solidaarisen Euroopan, jossa huolehditaan sairaista, vanhuksista ja vammaisista, oikeudenmukaisen Euroopan, jossa ei ole syrjintää ja jossa kaikilla on oikeus työhön ja koulutukseen, saasteettoman Euroopan, joka huolehtii ympäristöstä ja osallistuu aktiivisesti suurten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen, Euroopan, joka puolustaa yhteisiä arvojamme. Tällainen on toiveitteni Eurooppa, ja tiedän, että sen toteuttaminen on mahdollista.”

Ote komissaari Danuta Hübnerin Varsovassa 17.10.2006 pitämästä puheesta.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland