K čemu slouží regionální politika?

Odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů

Evropská unie má 27 členských států, jež dohromady tvoří společenství a trh čítající 493 milionů občanů, přičemž mezi jednotlivými státy a jejich 271 regiony existují nezanedbatelné hospodářské a sociální rozdíly.

V každém čtvrtém regionu je hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele nižší než 75 % průměru dvacetisedmičlenné EU.

Tabulka HDP na obyvatele v jednotlivých regionech EU v roce 2004
Tabulka HDP na obyvatele v jednotlivých regionech EU v roce 2004

Solidarita a zachování konkurenceschopnosti

Cílem evropské regionální politiky je podporovat hospodářskou a sociální soudržnost snižováním rozdílů ve stupni rozvoje jednotlivých regionů. Regionální politika přináší skutečnou přidanou hodnotu prostřednictvím spolufinancování konkrétních projektů na podporu regionů a měst a jejich obyvatel. Záměrem je umožnit regionům plnit svou úlohu, pokud jde o podporu růstu a konkurenceschopnosti, a zajistit výměnu nápadů a osvědčených postupů. Tomu se ostatně věnuje i nová iniciativa „Regiony pro hospodářskou změnu“. Celá regionální politika se zaměřuje na priority EU v oblasti růstu a zaměstnanosti (viz lisabonská strategie)


Foto: Jean-Jacques Patricola

Reakce na výzvy 21. století

„Jakou Evropu chceme pro sebe a pro budoucí generace? Chceme dynamickou Evropu podporující špičkovou vědu a technologie. Chceme produktivní Evropu, kde bude dost pracovních míst pro všechny, solidární Evropu, která se dokáže postarat o své nemocné, seniory a zdravotně postižené, Evropu oddanou ideálu spravedlnosti, v níž nebude diskriminace a všichni budou mít stejné právo na práci a vzdělání, Evropu bez znečištění, která bude ohleduplná k životnímu prostředí a bude se aktivně podílet na řešení globálních problémů, Evropu prosazující hodnoty, jež jsou společné všem. Takovou Evropu si přeji a jsem přesvědčena, že ji máme na dosah.“

Úryvek z projevu komisařky Danuty Hübnerové ve Varšavě 17. října 2006.

Peat fired power plant in County Offaly, Ireland
Peat fired power plant in County Offaly, Ireland