Huvudmål

Nedan förklaras hur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden bidrar till att förverkliga målen ”konvergens”, ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” samt ”europeiskt territoriellt samarbete”:

Målen och Fonderna Cohesion Fund ESF ERUF
(Klicka på önskad fond)

Syftet med konvergensmalet är att verka för tillväxtbefrämjande förhållanden och faktorer som leder till verklig konvergens för de minst utvecklade medlemsstaterna och regionerna. I ett EU med 27 medlemsstater omfattar detta mål, inom 18 medlemsstater, 84 regioner med en befolkning på 154 miljoner, vars BNP per capita är lägre än 75 % av EU-genomsnittet, och, genom utfasning, ytterligare 16 regioner med 16,4 miljoner invånare med en BNP endast strax över tröskelvärdet beroende på den statistiska eff ekten av ett utvidgat EU. Det tillgängliga beloppet inom konvergensmålet är 282,8 miljarder euro. Detta utgör 81,5 % av de totalt tillgängliga medlen från fonderna och fördelas på följande sätt: 199,3 miljarder euro för konvergensregionerna, medan 14 miljarder öronmärks för utfasningsregionerna och 69,5 miljarder euro för Sammanhållningsfonden, som omfattar 15 medlemsstater.

Utanför konvergensregionerna syftar målet regional konkurrenskraft och sysselsattningtill att stärka regionernas konkurrenskraft och attraktion samt sysselsättningen genom ett tvåfaldigt synsätt. För det första skall utvecklingsprogram hjälpa regionerna att föregripa och främja ekonomiska förändringar genom innovationer och främjande av kunskapssamhället, entreprenörskap, miljöskydd samt förbättring av regionernas tillgänglighet. För det andra kommer fl er och bättre arbetstillfällen att skapas genom anpassning av arbetskraften och genom investering i mänskliga resurser. I ett EU med 27 medlemsstater kommer totalt 168 regioner att vara berättigade till stöd, motsvarande 314 miljoner invånare. Inom dessa utgör 13 regioner med 19 miljoner invånare så kallade utfasningsområden och får särskilda ekonomiska bidrag beroende på deras tidigare status som mål 1-regioner. Stödet på 55 miljarder euro, av vilket 11,4 miljarder euro går till utfasningsregionerna, utgör strax under 16% av det totala anslaget. Regioner i 19 medlemsstater omfattas av detta mål.

De tidigare programmen Urban II och Equal ingår i konvergensmålet och målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”.

Målet europeiskt territoriellt samarbete kommer att stärka gränsöverskridande samarbete genom gemensamma lokala och regionala initiativ, transnationellt samarbete som syftar till en integrerad territoriell utveckling samt interregionalt samarbete och utbyte av erfarenheter. Den befolkning som bor i gränsområden uppgår till 181,7 miljoner (37,5 % av EU:s totala befolkning), medan samtliga EU:s regioner och invånare täcks av någon av de befi ntliga 13 transnationella samarbetsområdena. De 8,7 miljarder euro (2,5 % av det totala anslaget) som är tillgängliga för detta mål fördelas på följande sätt: 6,44 miljarder euro för gränsöverskridande samarbete, 1,83 miljarder euro för transnationellt samarbete och 445 miljarder euro för interregionalt samarbete.

Det här målet bygger på erfarenheterna från det tidigare EU-initiativet Interreg.

Läs mer om målen för perioden 2000–2006 genom att klicka på följande länkar: