Glavni cilji

Poglejte si, kako Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad prispevajo k trem ciljem: „konvergenca“, „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ in „evropsko ozemeljsko sodelovanje“:

Cilji in Sklade
(Kliknite sklad, ki vas zanima) Kohezijski sklad ESS ESRR

Temeljno načelo cilja konvergence je spodbujanje rasti s krepitvijo pogojev in dejavnikov, ki vplivajo na pojav prave konvergence v najmanj razvitih državah članicah in regijah. V EU-27 ta cilj v 18 državah članicah zadeva 84 regij s 154 milijoni prebivalcev, v katerih je BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečja Skupnosti, ter 16 regij s 16,4 milijona prebivalcev z BDP rahlo nad pragom zaradi statističnega učinka širitve EU, za katere pa se pomoč „postopno ukinja“. Za cilj konvergence je na voljo 282,8 milijarde EUR, tj. 81,5 % vseh sredstev, znesek pa je razdeljen na naslednji način: 199,3 milijarde EUR je namenjenih konvergenčnim regijam, 14 milijarde EUR regijam, za katere se pomoč „postopno ukinja“, 69,5 milijarde EUR pa Kohezijskemu skladu, ki zadeva 15 držav članic.

Zunaj konvergenčnih regij je cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja namenjen krepitvi regionalne konkurenčnosti in privlačnosti ter zaposlovanja z dvojnim pristopom. Prvič, razvojni programi bodo regijam pomagali predvidevati in spodbujati gospodarske spremembe z inovacijami in spodbujanjem družbe znanja, podjetništva, varstva okolja ter izboljšanjem njihove dostopnosti. Drugič, nova in boljša delovna mesta bodo podprta s prilagoditvijo delovne sile in naložbami v človeške vire. V EU-27 bo skupaj upravičenih 168 regij, kar je 314 milijonov prebivalcev. Med njimi je 13 regij z 19 milijoni prebivalcev, ki so tako imenovana območja, za katera se pomoč „postopno uvaja“, in katerim so fi nančna sredstva dodeljena na poseben način zaradi njihovega prejšnjega statusa regij „cilja 1“. Znesek 55 milijarde EUR, od katerega je 11,4 milijarde EUR namenjenih regijam, za katere se pomoč „postopno uvaja“, predstavlja malo manj kot 16 % vseh dodeljenih sredstev. Ta cilj zadeva regije v 19 državah članicah.

Prejšnja programa Urban II in Equal sta vključena v cilja „konvergenca“ in „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“.

Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je okrepiti čezmejno sodelovanje s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami, transnacionalno sodelovanje z namenom povezanega ozemeljskega razvoja ter medregijsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj. 181,7 milijona prebivalcev živi v čezmejnih območjih (37,5 % celotnega prebivalstva EU), medtem ko so vse regije in državljani EU zajeti z enim od 13 območij transnacionalnega sodelovanja. Za ta cilj je na voljo 8,7 milijarde EUR (2,5 % celotnih sredstev), znesek pa je razdeljen na naslednji način: 6,44 milijarde EUR za čezmejno, 1,83 milijarde EUR za transnacionalno in 445 milijonov EUR za medregijsko sodelovanje.

Ta cilj temelji na izkušnji prejšnje pobude Skupnosti INTERREG.

Več o ciljih iz obdobja 2000–2006 na spodnjih povezavah: