Hlavné ciele

Takto Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond prispievajú k plneniu troch cieľov, ktorými sú „konvergencia“, „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ a „európska územná spolupráca“:

Cile a Fondy
(Kliknite na zvolený fond) Kohézne fondy ESF EFFR

Dôvodom pre cieľ Konvergencia je ipodpora priaznivých podmienok pre rast a faktorov, ktoré napomáhajú skutočnú konvergenciu najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov. Tento cieľ sa v EÚ s dvadsiatimi siedmimi štátmi bude týkať 18 členských štátov, v ktorých je 84 regiónov so 154 obyvateľmi a ktorých HDP na obyvateľa nedosahuje ani 75 % priemeru v Spoločenstve. Zároveň je v nich ďalších 16 regiónov s 16,4 miliónmi obyvateľov, ktorých výška HDP je iba mierne nad limitom stanoveným na základe štatistických údajov rozšírenej EÚ a ktoré sa postupne začlenia. Suma, ktorá je vyčlenená v rámci cieľa Konvergencia, dosahuje výšku 282,8 miliardy eur, čo predstavuje 81,5 % celkovej sumy a delí sa takto: 199,3 miliardy eur na regióny zahrnuté do cieľa Konvergencia, pričom 14 miliardy eur je určených na regióny postupného začlenenia a 69,5 miliardy je vyčlenených na Kohézny fond, ktorý môže využívať 15 členských štátov.

Okrem oblastí zahrnutých v cieli Konvergencia je cieľ Regionalna konkurencieschopnosť a zamestnanosť zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti regiónov a ich zatraktívnenie, ako aj na podporu zamestnanosti, a to dvoma spôsobmi: Prvý spôsob sa zakladá na rozvojových programoch, ktoré pomôžu týmto regiónom počítať s hospodárskymi zmenami a podporovať ich prostredníctvom inovácií a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany životného prostredia a zlepšenia ich dostupnosti. Druhý spôsob je zameraný na podporu vytvárania nových a kvalitnejších pracovných miest prispôsobením pracovnej sily a investíciami do ľudských zdrojov. V EÚ s 27 členskými štátmi bude oprávnených celkove 168 regiónov so 314 miliónmi obyvateľov. Medzi nimi je 13 regiónov s 19 miliónmi obyvateľov, ktoré sú oblasťami postupného začlenenia a pre ktoré sú určené osobitné fi nančné príspevky na základe ich pôvodného zaradenia medzi regióny cieľa 1. Výška 55 miliárd eur, z ktorých 11,4 miliardy je určených pre regióny postupného začlenenia, tvorí sotva 16 % celkovej výšky príspevkov. Tento cieľ sa týka regiónov v 19 členských štátoch.

Bývalé programy Urban II a Equal sú začlenené do cieľov „konvergencia“ a „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“.

Na základe cieľa Europska uzemna spolupraca sa prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív a medzinárodnej spolupráce zameranej na integrovaný teritoriálny rozvoj posilní cezhraničná spolupráca, medziregionálna spolupráca a výmena skúseností. V pohraničných oblastiach žije 181,7 milióna obyvateľov (37,5 % obyvateľov EÚ), všetky regióny a všetci občania EÚ sú však zahrnutí do niektorej zo súčasných 13 oblastí medzinárodnej spolupráce. Na tento cieľ je vyčlenených 8,7 miliardy eur (2,5 celkového objemu finančných prostriedkov), ktoré sa delia takto: na cezhraničnú spoluprácu je určených 6,44 miliardy eur, na medzinárodnú spoluprácu pripadne 1,83 miliardy eur a na medziregionálnu spoluprácu je vyčlenených 445 miliónov eur.

Tento cieľ sa zakladá na skúsenostiach z bývalej iniciatívy Spoločenstva INTERREG.

Viac informácií o cieľoch na obdobie 2000 – 2006 nájdete na týchto odkazoch: