Belangrijkste doelstellingen

In onderstaande figuur wordt getoond hoe het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds bijdragen aan de doelstellingen "convergentie", "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" en "Europese territoriale samenwerking":

Doelstellingen en Fondsen
(Klik op een fonds) Cohesiefonds ESF EFRO

De convergentiedoelstelling is er op gericht groeibevorderende omstandigheden en factoren te stimuleren om de minst ontwikkelde lidstaten en regio’s hun achterstand te laten inlopen. In de EU-27 komen 84 regio’s in 18 lidstaten voor deze doelstelling in aanmerking. Deze regio’s hebben samen 154 miljoen inwoners en een BBP per hoofd van de bevolking van minder dan 75% van het EU-gemiddelde. Daarbij komen dan nog eens 16 regio’s met een ‘phasingout’- status, met in totaal 16,4 miljoen inwoners, die een BBP hebben dat door het statistisch eff ect van de grotere EU maar net boven de drempel ligt. Voor de convergentiedoelstelling is 282,8 miljard euro beschikbaar, een bedrag dat overeenkomt met 81,5% van de totale middelen. Het wordt als volgt verdeeld: 199,3 miljard euro voor de convergentieregio’s, waarvan 14 miljard euro voor de regio’s met ‘phasing-out’-status, en 69,5 miljard euro voor het Cohesiefonds waaruit 15 lidstaten steun ontvangen.

De doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheidbeoogt het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid van en de werkgelegenheid in regio’s die niet voor de convergentiedoelstelling in aanmerking komen door een tweeledige aanpak te verbeteren. Ten eerste zijn er ontwikkelingsprogramma’s opgesteld om de regio’s te helpen op economische veranderingen te anticiperen en deze te stimuleren door innovatie en bevordering van de kennismaatschappij, ondernemer schap, milieubescherming en een betere bereikbaarheid. Ten tweede zal voor meer en betere banen worden gezorgd door aanpassing van het arbeidspotentieel en investeringen in menselijk kapitaal. In de EU-27 zullen in totaal 168 regio’s, met 314 miljoen inwoners, voor deze doelstelling in aanmerking komen. Hiervan zijn er 13 regio’s, met in totaal 19 miljoen inwoners, die een ‘phasing-in’-status hebben en die als vroegere regio’s van doelstelling 1 in aanmerking komen voor speciale steun. Het bedrag van 55 miljard euro – waarvan 11,4 miljard is bestemd voor de regio’s met ‘phasing-in’-status – komt overeen met iets minder dan 16% van de totale middelen. Deze doelstelling betreft regio’s in 19 lidstaten.

De oude programma's Urban II en Equal zijn gekoppeld aan de doelstellingen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid".

De doelstelling Europese territoriale samenwerking beoogt een intensievere grensoverschrijdende samenwerking via gezamenlijke initiatieven op plaatselijk en regional niveau, meer transnationale samenwerking om een geïntegreerde territoriale ontwikkeling tot stand te brengen, en een betere interregionale samenwerking en uitwisseling van ervaringen. 181 miljoen mensen wonen in grensoverschrijdende regio’s (37,5% van de totale bevolking van de EU), terwijl alle regio’s en burgers van de EU onder een van de huidige 13 transnationale samenwerkingsgebieden vallen. Voor deze doelstelling is 8,7 miljard euro uitgetrokken (2,5% van de totale middelen). Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: 6,44 miljard voor grensoverschrijdende samenwerking, 1,83 miljard voor transnationale samenwerking en 445 miljoen voor interregionale samenwerking.

Deze doelstelling is gebaseerd op de ervaringen met het vroegere communautair initiatief INTERREG.

Voor meer informatie over de doelstellingen in 2000-2006, klikt u op een van de volgende links: