Galvenie mērķi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds sniedz savu ieguldījumu še turpmāk minēto triju mērķu sasniegšanai: "konverģence", "reģionu konkurētspēja un nodarbinātība" un "teritoriālā sadarbība Eiropā".

Mērķi un Fondus
(Klikšķiniet uz kāda no fondiem pēc izvēles) Kohēzijas fondi ESF ERAF

Konverģences mērķis ir izraudzīts, lai atbalstītu izaugsmi veicinošus nosacījumus un faktorus, kas nodrošina reālu konverģenci mazāk attīstītajās dalībvalstīs un reģionos. 27 valstu Eiropas Savienībā šis mērķis 18 dalībvalstīs skar 84 reģionus, kuros dzīvo 154 miljoni iedzīvotāju (šajos reģionos IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75 % no Kopienas vidējā rādītāja), un uz „pakāpeniskas pārtraukšanas” pamata – 16 reģionus, kuros ir 16,4 miljoni iedzīvotāju (šajos reģionos IKP tikai nedaudz pārsniedz slieksni, pateicoties statistikas ietekmei lielākas ES dēļ). Konverģences mērķim pieejamā summa ir 282,8 miljards eiro, veidojot 81,5 % no kopsummas, un tās dalījums ir šāds: 199,3 miljardi eiro konverģences reģioniem, savukārt 14 miljardi eiro ir rezervēti „pakāpeniskas pārtraukšanas” reģioniem un 69,5 miljardi eiro Kohēzijas fondam, kas attiecas uz 15 dalībvalstīm.

Ārpus konverģences reģioniem atbilstoši reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķim plānots nostiprināt reģionu konkurētspēju un pievilcību, kā arī nodarbinātību ar divējādu pieeju. Pirmkārt, attīstības programmas palīdzēs reģioniem prognozēt un veicināt ekonomiskās pārmaiņas ar jauninājumu, zināšanu sabiedrības un uzņēmējdarbības veicināšanas, vides aizsardzības un visu šo pasākumu pieejamības palielināšanas palīdzību. Otrkārt, vairāk un labākas darbavietas saņems atbalstu; paredzēts pielāgot darbaspēku un ieguldīt cilvēkresursos. 27 valstu Eiropas Savienībā kopumā 168 reģioniem ar 314 miljoniem iedzīvotāju būs tiesības saņemt atbalstu. No šiem reģioniem 13 reģioni, kuros dzīvo 19 miljoni iedzīvotāju, ir tā sauktie „pakāpeniskas pārtraukšanas” reģioni, un uz tiem attiecas īpaši fi nanšu piešķīrumi to agrākā statusa (1. mērķa reģioni) dēļ. Summa 55 miljarda eiro apjomā, no kuras 11,4 miljardi eiro ir paredzēti „pakāpeniskas pārtraukšanas” reģioniem, veido nedaudz mazāk par 16 % no kopējā piešķīruma. Šis mērķis skar 19 dalībvalstu reģionus.

Bijušās programmas Urban II un Equal aptver mērķi "konverģence" un "reģionu konkurētspēja un nodarbinātība".

Īstenojot Eiropas teritoriālās sadarbības sadarbības mērķi, ar vietēja mēroga un reģionālām iniciatīvām tiks nostiprināta pārrobežu sadarbība, starpvalstu sadarbība, ar kuru plānots panākt integrētu teritoriālu attīstību, starpreģionu sadarbība un pieredzes apmaiņa. Pārrobežu rajonos dzīvo 181,7 miljoni iedzīvotāju (37,5 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita), turklāt uz visiem ES reģioniem un pilsoņiem attiecas viena no 13 esošajām starpvalstu sadarbības jomām. 8,7 miljardi eiro (2,5 % no kopējās summas), kas ir pieejami šim mērķim, ir sadalīti šādi: 6,44 miljardi eiro pārrobežu sadarbībai, 1,83 miljardi eiro starpvalstu sadarbībai un 445 miljoni eiro starpreģionu sadarbībai.

Šis mērķis, pamatojas pieredzē, kas gūta, īstenojot Kopienas iniciatīvu INTERREG.

Lai uzzinātu vairāk par mērķiem laikposmā 2000.-2006. gads, klikšķiniet uz saitēm še turpmāk.