Pagrindiniai tikslai

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas padeda siekti šių tiklsų: konvergencijos, regioninio konkurencingumo ir užimtumo bei Europos teritorinio bendradarbiavimo.

Tikslai ir Fondu
(Click on the fund of your choice) Sanglaudos fondai ESF ERDF

Loginis konvergencijos tikslo pagrindas – stiprinti augimą skatinančias sąlygas ir veiksnius, padedančius siekti realios mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergencijos. ES 27 šalyse šio tikslo siekiama 154 mln. Gyventojų turinčiuose 84 regionuose 18 valstybių narių, kurių BVP vienam žmogui yra mažesnis kaip 75 % Bendrijos vidurkio, bei kituose 16 regionų, turinčiuose 16,4 mln. gyventojų, kurių BVP dėl statistinio ES plėtros poveikio šiek tiek viršija numatytą ribą ir kuriems taikoma laipsniško užbaigimo sąlyga. Konvergencijos tikslui siekti skiriama 282,8 mlrd. EUR (81,5 % visos sumos), iš jų 199,3 mlrd. EUR skirta konvergencijos regionams, 14 mlrd. EUR – regionams, kuriems taikoma laipsniško užbaigimo sąlyga, o 69,5 mlrd. EUR – Sanglaudos fondui, šias lėšas paskirstant 15 valstybių narių.

Konvergencijos regionams nepriklausančiuose regionuose siekiama regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo – vadovaujantis dvipusiu požiūriu sustiprinti regionų konkurencingumą bei patrauklumą ir padidinti užimtumą. Pirmiausia, plėtros programomis, regionai bus skatinami spartinti ir remti ekonominius pokyčius, diegti naujoves, kurti žinių visuomenę, stiprinti verslininkystę, aplinkos apsaugą bei užtikrinti geresnę prieigą. Antra, didinant darbo jėgos gebėjimą prisitaikyti ir investuojant į žmogiškuosius išteklius, bus sukurta daugiau ir geresnių darbo vietų. 27 valstybių narių Sąjungoje šio tikslo sieks 168 regionai, kuriuose gyvena 314 mln. gyventojų. Iš jų 13 regionų, kuriuose yra 19 mln. gyventojų, taikoma vadinamojo laipsniško įsitraukimo sąlyga, o dėl jų ankstesnio – 1 tikslo regionų – statuso taikomi specialūs fi nansiniai asignavimai. 55 mlrd. EUR, iš kurių 11,4 mlrd. EUR skiriama laipsniško įsitraukimo regionams, sudaro 16 % bendros skiriamų lėšų sumos. Šio tikslo siekia regionai 19 valstybių narių.

Konvergencijos, regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslų buvo siekiama ir ankstesniosiomis programomis Urban II ir Equal.

Siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir įgyvendinant bendras vietos ir regionų iniciatyvas bus stiprinamas kaimyninių valstybių bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, susijęs su integruota teritorine plėtra ir regionų bendradarbiavimas, taip pat skatinamas keitimasis patirtimi. Pasienio regionuose gyvena 181,7 mln. žmonių (37,5 % visų ES gyventojų), o vienoje iš 13 nustatytų tarptautinio bendradarbiavimo sričių turi galimybę bendradarbiauti visi ES regionai ir piliečiai. Šiam tikslui skirta 8,7 mlrd. EUR (2,5% bendros sumos), iš kurių 6,44 mlrd. EUR skirta pasienio regionų, 1,83 mlrd. EUR – tarptautiniam, o 445 mln. – regionų bendradarbiavimui.

Šio tikslo siekiama remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant ankstesniąją Bendrijos iniciatyvą INTERREG.

Daugiau apie 2000–2006 m. tikslus sužinosite spustelėję šias nuorodas: