Päätavoitteet

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta tuetaan seuraavia päätavoitteita: lähentyminen, alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä Euroopan alueellinen yhteistyö.

Voitteet ja Rahastoyen
(Napsauta haluamaasi rahastoa) Koheesiorahasto ESR EAKR

Lahestymistavoitteessa tarkoituksena on edistää kasvulle suotuisia olosuhteita ja vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden todelliseen lähentymiseen johtavia tekijöitä. Tavoite koskee 27 jäsenvaltion unionissa 18 jäsenvaltion alueella 84:ää aluetta, joissa on 154 miljoonaa asukasta ja joissa henkeä kohti laskettu BKT on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta, sekä nk. phasing out -pohjalta vielä 16:ta aluetta, joissa on 16,4 miljoonaa asukasta ja joiden BKT on laajentuneen EU:n aiheuttaman tilastovaikutuksen vuoksi hieman kynnysarvoa korkeampi. Lähentymistavoitteeseen on osoitettu varoja 282,8 miljardia euroa eli 81,5 prosenttia kokonaismäärärahoista. Ne jakautuvat seuraavasti: 199,3 miljardia euroa lähentymistavoitteen alueille, 14 miljardia phasing out -alueille ja 69,5 miljardia koheesiorahastolle, jonka piiriin kuuluu 15 jäsenvaltiota.

Alueellisen kilpailukyvyn ja tyollisyyden tavoitteella pyritään lisäämään lähentymistavoitteen piiriin kuulumattomien alueiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta sekä työllisyyttä. Lähestymistapa on kaksiosainen. Kehittämisohjelmilla autetaan alueita ennakoimaan ja edistämään talouden muutoksia tukemalla innovointia, osaamisyhteiskuntaa, yrittäjyyttä, ympäristönsuojelua sekä yhteyksien parantamista. Sopeuttamalla työvoimaa ja investoimalla henkilöresursseihin puolestaan tuetaan pyrkimyksiä saada aikaan lisää ja parempia työpaikkoja. Tukikelpoisia alueita on 27 jäsenvaltion EU:ssa kaikkiaan 168, ja niillä asuu 314 miljoonaa ihmistä. Alueista 13 (asukkaita 19 miljoonaa) edustaa ns. phasing in -alueita, jotka saavat erityistä siirtymäkauden tukea entisen tavoite 1 -asemansa perusteella. Määrärahoja on varattu 55 miljardia euroa – joista 11,4 miljardia phasing in - alueille – eli hieman alle 16 prosenttia kokonaismäärästä. Tukikelpoisia alueita on 19:ssä jäsenvaltiossa.

Vanhat ohjelmat Urban II ja Equal on sisällytetty lähentymistavoitteeseen ja alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen.

Euroopan alueiden valinen yhteistyo –tavoitteella vahvistetaan rajatylittävää yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimien avulla, valtioidenvälistä yhteistyötä, jolla pyritään integroituun aluekehitykseen, sekä alueidenvälistä yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa. EU:ssa asuu rajaseuduilla 181,7 miljoonaa ihmistä (37,5 % EU: n kokonaisväestöstä), ja kaikki EU:n alueet ja kansalaiset kuuluvat johonkin 13:sta valtioidenvälisestä yhteistyöalueesta. Tavoitteen määrärahat ovat 8,7 miljardia euroa (2,5 % kokonaismäärästä), ja ne jakautuvat seuraavasti: 6,44 miljardia euroa rajatylittävään, 1,83 miljardia valtioidenväliseen ja 445 miljoonaa alueidenväliseen yhteistyöhön.

Tämä tavoite perustuu EU:n vanhasta Interreg-aloitteesta saatuihin kokemuksiin.

Lisätietoa kauden 2000-2006 tavoitteista saa seuraavista linkeistä: