Põhieesmärgid

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Ühtekuuluvusfond aitavad kaasa järgmise kolme eesmärgi saavutamisele: lähenemiseesmärk, piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärk.

Eesmärkide ja Fonde
(Klõpsake valitavale fondile) Ühtekuuluvusfond FSE ERF

Lähenemiseesmark on mõeldud kasvu soodustavate tingimuste ja vähim arenenud liikmesriikide ja piirkondade tõelist ühtlustumist toetavate tegurite edendamiseks. EL 27s puudutab nimetatud eesmärk 18 liikmesriigis 84 piirkonda, kus kokku elab 154 miljonit inimest ning kus SKT inimese kohta on väiksem kui 75% EL-i keskmisest, ning 16 piirkonda, mille puhul on tegemist üleminekuaegse abi andmise järk-järgulise lõpetamisega ning kus elanikke on kokku 16,4 miljonit. Nimetatud 16 piirkonna SKT on EL-i laienemisest tingitud statistilise efekti tõttu piirmäärast natuke kõrgem. Lähenemiseesmärgi raames eraldatav summa on 282,8 miljardit eurot, mis on 81,5% kogusummast, ning see on jaotatud järgmiselt: 199,3 miljardit eurot ühtluspiirkondadele, 14 miljardit eurot üleminekupiirkondadele ja 69,5 eurot Ühtekuuluvusfondile, mida kohaldatakse 15 liikmesriigi puhul.

Piirkondliku konkurentsivoime ja toohoive eesmark on mõeldud piirkondade konkurentsivõime ja ligitõmbavuse ning tööhõive parandamiseks kaheosalise lähenemisviisi kaudu piirkondades, mis ei kuulu ühtluspiirkondade hulka. Esiteks on arenguprogrammid, mis aitavad piirkondadel ennetada ja edendada majanduslikke muutusi innovatsiooni ja infoühiskonna, ettevõtluse ja keskkonnakaitse edendamise ning loetletud valdkondadele juurdepääsu parandamise kaudu. Teiseks toetatakse tööjõu kohanemisele kaasaaitamise ja inimressurssidesse investeerimise kaudu uute ja paremate töökohtade loomist. EL 27s on abikõlblikke piirkondi 168, kus kokku elab 314 miljonit elanikku. Nendest 13, elanike arvuga 19 miljonit, on piirkonnad, kus abi hakatakse andma järk-järgult, ning nende kohta kehtivad rahade eraldamise eripõhimõtted, kuna tegu on endiste 1. eesmärgi regioonidega. Käesoleva fondi suurus – 55 miljardit eurot, millest 11,4 miljardit eurot on mõeldud üleminekupiirkondadele – moodustab peaaegu 16% kogueraldisest. Käesolev eesmärk puudutab 19 liikmesriigi piirkondi.

Endised programmid Urban II ja Equal on integreeritud lähenemiseesmärki ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki.

Euroopa territoriaalse koostoo eesmärk tugevdab kohalike ja piirkondlike algatuste kaudu piiriülest koostööd, rahvusvahelist koostööd, mis on suunatud integreeritud territoriaalsele arengule, ning piirkondadevahelist koostööd ja kogemuste vahetamist. Piiriülestel aladel elab 181,7 miljonit inimest (37,5% EL-i rahvastikust), kusjuures kõik EL-i piirkonnad ja kodanikud kuuluvad mõne olemasoleva rahvusvahelise koostöö piirkonna alla (mida on 13). Käesoleva eesmärgi jaoks ette nähtud 8,7 miljardit eurot (2,5% kogusummast) on jaotatud järgmiselt: 6,44 miljardit eurot piiriülesele, 1,83 miljardit eurot rahvusvahelisele ning 445 miljonit eurot piirkondadevahelisele koostööle.

Eesmärk tugineb ühenduse varasema algatuse INTERREG käigus saadud kogemustele.

Lisateave ajavahemiku 2000–2006 eesmärkide kohta on saadaval järgmistele linkidele klõpsates: