De vigtigste mål

De tre hovedmål for regionalpolitikken er "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" og "europæisk territorialt samarbejde". Her kan du se, hvordan Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden bidrager til at nå disse mål:

Mål og Fondenen
(Klik på den ønskede fond) Samhørighedsfonden ESF EFRU

Sigtet med konvergensmalet er at fremme vækstforstærkende betingelser og faktorer, som fører til reel konvergens for de mindst udviklede medlemsstater og regioner. I EU27 vedrører dette mål 84 regioner – i 18 medlemsstater – med en befolkning på 154 mio., hvis per capita-BNP er mindre end 75 % af EU’s gennemsnit, og – på »nedtrapningsbasis« - andre 16 regioner med 16,4 mio. indbyggere med et BNP på kun lidt over grænsen som følge af den statistiske virkning af EU’s udvidelse. Det beløb, der er til rådighed under konvergensmålet, er 282,8 mia. euro, hvilket svarer til 81,5 % af det samlede beløb, og det fordeles på følgende måde: 199,3 mia. til konvergensregionerne, 14 mia. til regioner, der er under nedtrapning, og 69,5 mia. til Samhørighedsfonden, som fi nder anvendelse på 15 medlemsstater.

Uden for konvergensregionerne tager målet om regional konkurrenceevne og beskaftigelse sigte på at styrke regionernes konkurrenceevne og tiltrækningskraft samt beskæftigelse ved hjælp af en dobbelt approach. For det første skal udviklingsprogrammer bistå regionerne med at forudse og fremme økonomiske forandringer ved hjælp af innovation og fremme af vidensamfundet, iværksætterlyst, miljøbeskyttelse og forbedring af deres tilgængelighed. For det andet skal der gives støtte til fl ere og bedre job ved tilpasning af arbejdsstyrken og investering i menneskelige ressourcer. I et EU med 27 medlemsstater vil i alt 168 regioner med 314 mio. indbyggere være berettiget til støtte. Af disse repræsenterer 13 regioner med 19 mio. indbyggere de såkaldte »optrapningsområder«der er berettiget til særlige fi nansielle tildelinger som følge af deres tidligere status som mål 1-regioner. De 55 mia. euro – hvoraf 11,4 mia. euro til optrapningsregionerne – udgør knap 16 % af den samlede tildeling. Regioner i 19 medlemsstater er berørt af dette mål.

De tidligere programmer Urban II og Equal indgår i konvergensmålet og i målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Målet om det europaiske territoriale samarbejde skal styrke det grænseoverskridende samarbejde gennem fælles lokale og regionale initiativer, der tager sigte på en integreret territorial udvikling, og interregionalt samarbejde og interregional udveksling af erfaringer. 181,7 mio. mennesker bor i grænseområder (37,5 % af EU’s samlede befolkning), medens alle EU’s regioner og borgere bor i ét af de eksisterende 13 transnationale samarbejdsområder. De 8,7 mia. Euro (2,5% af det samlede beløb), der er til rådighed for dette mål, fordeles som følger: 6,44 mia. euro til grænseoverskridende samarbejde, 1,83 mia. euro til transnationalt samarbejde og 445 mio. euro til interregionalt samarbejde.

Dette mål bygger på erfaringerne fra det tidligere EU-initiativ, Interreg.

Du kan læse mere om målene for 2000-2006 ved at klikke på følgende links: