Hlavní cíle

Zde se dočtete, jak Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti přispívají k plnění cílů „konvergence“, „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „evropská územní spolupráce“.

 

Cíle a Fundy
(Zvolte fond) Fond soudržnosti ESF EFRR

Smyslem cíle Konvergence je podpora podmínek podněcujících růst a faktorů vedoucích ke skutečné konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů. V EU o počtu 27 členů se tento cíl bude týkat 84 regionů v 18 členských státech o počtu 154 milionů obyvatel, jejichž HDP na osobu je nižší než 75 % průměru Společenství, a na základě přechodného režimu při ztrátě způsobilosti (tzv. „phasing-out“ regiony) dalších 16 regionů s 16,4 miliony obyvatel s HDP pouze mírně převyšujícím tento práh z důvodu statistického efektu rozšířené EU. Částka dostupná v rámci cíle Konvergence je 282,8 miliard EUR, což představuje 81,5 % celkové sumy, a tato částka se rozdělí takto: 199,3 miliard EUR pro konvergenční regiony, 14 miliard EUR pro regiony v přechodném režimu při ztrátě způsobilosti a 69,5 miliard EUR pro Fond soudržnosti, přičemž posledně uvedená částka se vztahuje na 15 členských států.

Mimo konvergenční regiony je smyslem cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost posílení konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů a rovněž zaměstnanosti v nich pomocí dvojího přístupu. Za prvé, rozvojové programy pomohou regionům urychlit a podpořit hospodářské změny prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany životního prostředí a zlepšení jejich dostupnosti. Za druhé, přizpůsobení se pracovní síly a investice do lidských zdrojů podpoří vznik většího počtu kvalitnějších pracovních míst. V EU o počtu 27 členských států bude celkem 168 způsobilých regionů, což představuje 314 milionů obyvatel. Z nich 13 regionů, v nichž žije 19 milionů obyvatel, představuje tzv. oblasti „phasing-in“, v nichž se podpora postupně zavádí, a obdrží zvláštní finanční podporu díky tomu, že dříve spadaly mezi regiony způsobilé pro cíl 1. Suma 55 miliardy EUR, z níž 11,4 miliardy EUR připadá regionům, v nichž se opětovně zavádí podpora, představuje téměř 16 % celkové podpory. Tento cíl se týká regionů v 19 členských státech.

Bývalé programy Urban II a Equal jsou integrovány do cílů „konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

Cíl Evropská územní spolupráce posílí přeshraniční spolupráci prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, nadnárodní spolupráci, jejímž cílem je integrovaný územní rozvoj, a meziregionální spolupráci a výměnu zkušeností. V příhraničních oblastech žije 181,7 milionu obyvatel (37,5 % celkové populace EU) a všechny regiony a občané EU spadají do jedné ze stávajících třinácti oblastí nadnárodní spolupráce. 8,7 miliardy EUR (2,5 % celkového rozpočtu) vyčleněných pro tento cíl se rozdělí takto: 6,44 miliardy EUR na přeshraniční, 1,83 miliardy EUR na nadnárodní a 445 milionů EUR na meziregionální spolupráci.

Tento cíl vychází ze zkušeností bývalé iniciativy Společenství INTERREG

Více informací o cílech na období 2000-2006 zobrazíte klepnutím na tyto odkazy: