Основни цели

Ето как Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд допринасят на следните три цели: „конвергенция”, „регионална конкурентоспособност и трудова заетост” и „европейско териториално сътрудничество”:

Цели и фондовете
(Щракнете върху избрания от вас фонд)

Кохезионен фонд ECФ ЕФРР

Целта „сближаване” е насочена към подобряване на условията на растеж и на факторите, водещи до реална конвергенция за държавите-членки и най-слабо развитите региони. В Съюза на двайсет и седемте тази цел засяга осемдесет и четири региона, разположени в седемнайсет държави-членки или сто петдесет и четири милиона души, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 75 % от средния за Общността и, с временна и постепенно намаляваща помощ („phasing out”), шестнайсет региона с 16, 4 милиона жители с БВП, едва надхвърлящ този праг, поради статистическия ефект от разширения Европейски съюз. Предоставените за целта средства възлизат на 282,8 милиарда евро или 81, 5 % от общата сума, разпределени по следния начин: 199,3 милиарда за регионите, обхванати от целта на конвергенцията, 14 милиарда, запазени за регионите с временна, постепенно намаляваща помощ и 69,5 милиарда за Кохезионния фонд, от който се възползват петнайсет държави-членки.

Извън регионите, обхванати от целта „конвергенция”,цел „регионална конкурентоспособност и заетост” е насочена към засилване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите, както и на заетостта, благодарение на двоен подход. Той се състои първо в изработване на програми за развитие, за да се помогне на регионите да предвидят и да улеснят икономическите промени, насърчавайки иновацията, обществото на знанието, предприемаческия дух, опазването на околната среда и подобряването на достъпността, а след това в увеличаване на броя и качеството на работните места чрез адаптиране на работната ръка и инвестиции в човешките ресурси. В Европейския съюз на двайсет и седемте става въпрос за сто шейсет и осем региона или триста и четиринайсет милиона души. Тринайсет от тях с население деветнайсет милиона получават постепенно увеличаваща се помощ („phasing in”) и са предмет на специални финансови дотации заради своя бивш статут на региони от „цел 1”. Сумата от 55 милиарда евро, от които 11,4 милиарда за регионите, получаващи постепенно увеличаваща се помощ, представлява почти 16 % от общата дотация. Регионите на деветнайсет държави-членки се обхващат от тази цел.

Старите програми Urban II и Equal са включени в целите „сближаване” и „регионална конкурентоспособност и заетост”.

Цел „европейско териториално сътрудничество” е насочена към засилване на трансграничното сътрудничество благодарение на съвместни местни и регионални инициативи, укрепване на транснационалното сътрудничество чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и стимулирането на междурегионалното сътрудничество, както и обмен на опит. Повече от 181 милиона души (или 37, 5 % от общото население на Европейския съюз) живеят в трансгранични зони. Всички региони и граждани на Съюза са включени в една от тринайсетте зони на транснационално сътрудничество. Тези 8,7 милиарда евро (или 2, 5 % от общия бюджет, посветен на тази цел) се разпределят по следния начин: 6,44 милиарда за трансграничното сътрудничество, 1,83 милиарда за транснационалното сътрудничество и 445 милиона за междурегионалното сътрудничество.Цел „европейско териториално сътрудничество” е насочена към засилване на трансграничното сътрудничество благодарение на съвместни местни и регионални инициативи, укрепване на транснационалното сътрудничество чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и стимулирането на междурегионалното сътрудничество, както и обмен на опит. Повече от 181 милиона души (или 37, 5 % от общото население на Европейския съюз) живеят в трансгранични зони. Всички региони и граждани на Съюза са включени в една от тринайсетте зони на транснационално сътрудничество. Тези 8,7 милиарда евро (или 2, 5 % от общия бюджет, посветен на тази цел) се разпределят по следния начин: 6,44 милиарда за трансграничното сътрудничество, 1,83 милиарда за транснационалното сътрудничество и 445 милиона за междурегионалното сътрудничество.

Тази цел се основава на опита от предишната инициатива на Общността ИНТЕРРЕГ.

За повече информация относно целите за периода 2000-2006 г. щракнете върху следните отпратки: