Förvaltning av fonderna

Strukturfonderna ingår visserligen i EU:s budget, men EU-kommissionen och medlemsländerna delar på ansvaret för själva utbetalningen:

För varje operativt program ska medlemslandet utnämna följande myndigheter:

Ny regel för en enklare ekonomisk förvaltning av fonderna

Ett program = en fond

Tack vare denna princip kan ERUF och EFS – inom vissa gränser – komplettera finansieringen av sådana åtgärder som faller inom den andra fondens område (upp till 10 % av EU:s anslag för vart och ett av de prioriterade områdena inom ett operativt program).

Det finns emellertid ett undantag: Infrastruktur- och miljöprogram stöds av ERUF och Sammanhållningsfonden gemensamt.

Åtagandena

Budgetåtagandena för de operativa programmen sker i form av årliga delåtaganden för varje fond och mål för sig. Kommissionen beviljar det första årliga delåtagandet innan det operativa programmet antas. Efterföljande delåtaganden beviljas senast den 30 april varje år.

Automatiskt återtagande av anslag:

Kommissionen återtar automatiskt en del av budgetåtagandet om det inte har använts, eller om ingen ansökan om utbetalning har tagits emot vid utgången av det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes (n+2–regeln).

Under perioden 2007–2010 gäller dock utgången av det tredje året (n+3) som tidsgräns för operativa program i följande länder: Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Finansieringsvillkor

Målinriktad verksamhet i enlighet med Lissabonstrategin:

Fonderna ska numera inrikta sin verksamhet på EU:s prioriterade mål i fråga om stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning (Lissabonstrategin). Kommissionen och medlemsländerna ska se till att 60% av alla medlemsländers utgifter för konvergensmålet och 75% utgifterna för målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” öronmärks för dessa prioriteringar. Klicka här (PDF, 84KB) för att se utgiftskategorierna i fråga.

Medfinansieringens nivå är begränsad.

Följande tak gäller för respektive mål:

Stödberättigande utgifter

En förutsättning för att utgifterna ska vara stödberättigande är att de ska ha betalats mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2015. Medfinansierade åtgärder får inte ha avslutats före stödperiodens första dag. Reglerna för stödberättigande fastställs numera på nationell nivå med förbehåll för de undantag som fastställs i de särskilda förordningarna för varje enskild fond. Under perioden 2000–2006 fastställdes reglerna på EU-nivå.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

NYHETER JÄMFÖRT MED PERIODEN 2000–2006

  • Reglerna för den ekonomiska förvaltningen gäller också för Sammanhållningsfonden.
  • Numera är det medlemsländerna, inte EU, som bestämmer vilka utgifter som är stödberättigande.
  • Tidigare förskotterades följande procentuella andel av en fonds stöd: 7 % till åtgärder i de 15 gamla medlemsländerna (från och med år 2000) och 16 % till åtgärder i de tio nya medlemsländerna (från och med 2004). Under innevarande period fördelas förskottsbetalningen på två till tre år. Dessutom är de procentuella andelarna lägre.
  • Den första delutbetalningen görs bara om medlemslandet i fråga till kommissionen har lämnat en redogörelse för hur landets förvaltningsorgan, attesterande organ och revisionsorgan arbetar.
  • Ansökan om den första delutbetalningen måste ha lämnats in senast 24 månader efter det att kommissionen har betalat ut den första delen av förskottet (annars återkrävs förskottet).
  • Beräkningsgrund för ersättningarna är de olika prioriterade områdena (och inte längre själva åtgärden som under perioden 2000–2006).
  • För de tolv nya medlemsländerna, plus Grekland och Portugal, införs n+3–regeln. Regeln gäller fram till 2010.
  • Den ekonomiska förvaltningen har blivit smidigare: Fullgjorda insatser får delavslutas innan hela programmet avslutas.

Se förvaltning av fonderna 2000–2006.