Upravljanje sredstev

Čeprav strukturni skladi spadajo v proračun Evropske unije, pa si odgovornost za njihovo porabo delijo Komisija in vlade držav članic.

Za vsak operativni program, država članica določi:

Novo pravilo za poenostavitev finančnega upravljanja skladov

En program = en sklad

V skladu s tem načelom lahko ESRR in ESS dopolnilno in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve financiranja Skupnosti za vsako prednostno os operativnega programa financirata ukrepe, ki spadajo v obseg pomoči drugega sklada.

Pravilo ima eno izjemo: ESRR in Kohezijski sklad skupaj zagotavljata sredstva za programe na področju infrastruktur in okolja.

Proračunske obveznosti

Proračunske obveznosti za operativne programe se prevzamejo letno za vsak sklad in vsak cilj posebej. Komisija izplača prvi letni delež pred sprejetjem operativnega programa. Naslednje letne deleže izplača najpozneje do 30. aprila vsakega leta.

Rok za samodejno prenehanje prevzetih obveznosti:

Del proračunskih obveznosti Komisije samodejno preneha, če ni bil uporabljen ali če ni bil prejet noben zahtevek za plačilo do konca drugega leta, ki sledi letu, v katerem so bile obveznosti prevzete (n+2).

Za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Grčijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško je rok za njihove operativne programe tretje leto (n+3) med letoma 2007 in 2010.

Pogoji financiranja

V skladu z lizbonsko strategijo

morajo biti sredstva namenjena prednostnim ciljem Evropske unije na področju pospeševanja konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih mest (lizbonska strategija). Komisija in države članice zagotavljajo, da je za prednostne cilje namenjeno 60% izdatkov vseh držav članic iz cilja „konvergenca“ in 75% izdatkov iz cilja „konkurenčnost in zaposlovanje“. Več o kategorijah izdatkov (PDF, 91KB).

Stopnje sofinanciranja so omejene.

Najvišje stopnje sofinanciranja za vsak cilj so:

Upravičenost izdatkov

Da bi bili izdatki upravičeni, morajo biti izplačani med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015. Sofinancirane dejavnosti ne smejo biti dokončane pred datumom začetka njihove upravičenosti. Pravila se oblikujejo na nacionalni ravni, izjeme pa so predvidene v posebnih predpisih za vsak sklad. V obdobju 2000–2006 pa so bila pravila oblikovana na ravni Skupnosti.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

SPREMEMBE GLEDE NA OBDOBJE 2000–2006

  • Vsa pravila za finančno upravljanje se uporabljajo tudi za Kohezijski sklad.
  • Za upravičenost izdatkov se uporabljajo nacionalna pravila in ne pravila Skupnosti.
  • Leta 2000 je delež predfinanciranja znašal 7 % sredstev sklada za zadevni ukrep (za 15 starih držav članic) in 16 % za 10 novih držav članic leta 2004. V sedanjem obdobju pa je predfinanciranje porazdeljeno na obdobje dveh ali treh let in odstotki so manj pomembni.
  • Prvo vmesno plačilo se lahko izvede samo, če država članica predloži Komisiji opis delovanja njenih upravljavskih organov ter organov za potrjevanje in revizijo.
  • Zahtevek za prvo vmesno plačilo je treba vložiti v roku 24 mesecev potem, ko Komisija izvede prvo plačilo predfinanciranja (v nasprotnem primeru mora država povrniti znesek predfinanciranja).
  • Povračila se izračunajo za vsako posamezno prednostno os (in ne po ukrepih, kot je to veljalo za obdobje 2000–2006).
  • Pravilo n+3 se uporablja za 12 novih držav članic, pa tudi za Grčijo in Portugalsko do leta 2010.
  • Finančno upravljanje je bolj prožno: transakcije se lahko delno zaključijo, preden se zaključi celoten program.

Upravljanje sredstev v obdobju 2000–2006