Riadenie fondov

Napriek tomu, že štrukturálne fondy spadajú do rozpočtu Európskej únie, spôsob ich vynakladania spočíva na deľbe zodpovednosti medzi Komisiou a vládami členských štátov:

Pre každý operačný program členský štát určí:

Nové pravidlo, ktoré má zjednodušiť finančné riadenie fondov

Jeden program = jeden fond

Vďaka tejto zásade EFRR a ESF môžu financovať komplementárnym a obmedzeným spôsobom akcie patriace do rozsahu pôsobnosti pomoci z druhého fondu (do výšky 10 % prostriedkov vyčlenených Spoločenstvom na každú prioritnú oblasť operačného programu).

Existuje jedna výnimka z tohto pravidla: EFRR a Kohézny fond poskytujú spoločne pomoc na operačné programy infraštruktúr a životného prostredia.

Záväzky

Rozpočtové záväzky vo vzťahu k operačným programom sa realizujú pre každý fond a cieľ raz ročne. Komisia prijme prvý rozpočtový záväzok pred prijatím operačného programu. Ďalšie záväzky prijíma najneskôr 30. apríla každého roka.

Automatické zrušenie záväzku:

Komisia automaticky zruší časť rozpočtového záväzku, ktorá nebola použitá alebo pre ktorú nebola zaslaná žiadosť o platbu do konca druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku (n+2).

Pre Bulharsko, Českú republiku, Estónsku, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko je lehota určená na koniec tretieho roka (n+3) od roku 2007 do roku 2010 v rámci operačných programov.

Podmienky financovania

„Zameranie“ zavedené lisabonskou stratégiou:

Fondy sa musia zameriavať na priority Európskej únie v oblasti podpory konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest (lisabonská stratégia). Komisia a členské štáty dbajú o to, aby 60 % výdavkov všetkých členských štátov viazaných na cieľ „konvergencia“ a 75 % výdavkov viazaných na cieľ „konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ bolo vynaložených na tieto priority. Kategórie výdavkov nájdete tu (PDF, 114KB).

Miera spolufinancovania je obmedzená.

Maximálna miera spolufinancovania pre každý cieľ je:

Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenými výdavky sú výdavky uhradené medzi 1. januárom 2007 a 31. decembrom 2015. Spolufinancované operácie nemôžu byť ukončené pred dátumom stanoveným na oprávnenosť výdavkov. Pravidlá sú stanovené na vnútroštátnej úrovni, okrem výnimiek ustanovených v osobitných nariadeniach pre každý fond, zatiaľ čo v období 2000 - 2006 boli pravidlá stanovené na úrovni Spoločenstva.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

ČO SA MENÍ OPROTI OBDOBIU 2000 - 2006

  • Všetky pravidlá finančného riadenia platia aj pre Kohézny fond.
  • Pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov, pravidlá sú na vnútroštátnej úrovni, a nie na úrovni Spoločenstva.
  • Miera spolufinancovania sa zmenila. Počas predchádzajúceho obdobia predstavovalo spolufinancovanie 7 % podielu fondu na dotknutej činnosti (pre 15 členských štátov) a 16 % pre 10 nových členských štátov v roku 2004.
  • Prvú medziplatbu možno realizovať, len ak členský štát doručil Komisii opis fungovania riadiaceho a certifikačného orgánu a orgánu auditu.
  • Žiadosť o prvú medziplatbu je potrebné podať v lehote 24 mesiacov po vyplatení prvej časti predbežného financovania Komisiou (v opačnom prípade musí členský štát vrátiť toto predbežné financovanie).
  • Úhrady sú počítané podľa každej prioritnej oblasti (a nie na základe opatrení ako v období 2000 - 2006).
  • Pravidlo n+3 je zavedené pre 12 nových členských štátov, ako aj pre Grécko a Portugalsko až do roku 2010.
  • Finančné riadenie je pružnejšie: ukončené operácie môže byť čiastočne uzavreté pred uzavretím celého programu.

Viď. riadenie fondov v rokoch 2000 - 2006.