Zarządzanie Funduszami

Choć fundusze strukturalne są zależne od budżetu Unii Europejskiej, sposób w jaki są wydatkowane opiera się na podziale odpowiedzialności pomiędzy Komisją Europejską a władzami państw członkowskich:

Dla każdego programu operacyjnego państwo członkowskie wyznacza:

Nowa zasada upraszczająca finansowe zarządzanie funduszami

Jeden program = jeden Fundusz

W związku z tym zarówno EFRR jak i EFS mogą w sposób uzupełniający i ograniczony finansować działania objęte pomocą z drugiego Funduszu (do 10% kredytów przyznanych przez Wspólnotę na każdą priorytetową dziedzinę danego programu operacyjnego).

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły: EFRR i Fundusz Spójności działają wspólnie w przypadku programów z sektora infrastruktury i ochrony środowiska.

Zobowiązania

Zobowiązania budżetowe związane z programami operacyjnymi są realizowane według transz rocznych na każdy Fundusz i każdy cel. Komisja uruchamia pierwszą doroczną transzę przed przyjęciem programu operacyjnego. Następnie przekazuje kolejne transze najpóźniej 30 kwietnia każdego roku.

Wycofanie z urzędu:

Część zobowiązania budżetowego jest wycofywana z urzędu przez Komisję, jeśli nie zostanie ona wykorzystana lub jeśli Komisja nie otrzyma żadnego wniosku o zapłatę pod koniec drugiego roku po roku dokonania zobowiązania budżetowego (n+2)

W przypadku Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Grecji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji termin ten określono na koniec trzeciego roku (n+3) pomiędzy 2007 a 2010 rokiem, z tytułu ich programów operacyjnych.

Warunki finansowania:

Cele lizbońskie:

Celem Funduszy musi być dążenie do realizacji priorytetów Unii Europejskiej w zakresie promowania konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy (strategia lizbońska). Komisja i państwa członkowskie czuwają nad tym, by 60% wydatków wszystkich państw członkowskich w ramach celu „Konwergencja” i 75% wydatków na cel „Konkurencyjność i zatrudnienie” zostało przeznaczone na te priorytety. Kliknij tu (PDF, 107KB), by zobaczyć te kategorie wydatków.

Istnieje górna granica poziomu współfinansowania:

Górne poziomy współfinansowania dla każdego celu:

Kwalifikowalność wydatków:

Aby wydatki były kwalifikowalne, muszą zostać efektywnie zapłacone pomiędzy 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2015. Operacje współfinansowane nie mogą być zakończone przed datą rozpoczęcia kwalifikowalności. Zasady są ustalane na poziomie krajowym, z wyjątkiem zasad wymienionych w przepisach specyficznych dla każdego funduszu, natomiast na lata 2000-2006 zasady te były ustalane na poziomie wspólnotowym.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

CO ZMIENI SIĘ W STOSUNKU DO OKRESU 2000-2006

  • Wszystkie te zasady zarządzania finansowego dotyczą również Funduszu Spójności.
  • Jeśli chodzi o kwalifikowalność wydatków, zasady są krajowe a nie wspólnotowe.
  • Poziom współfinansowania został zmieniony. W poprzednim okresie zaliczka wynosiła 7% udziału Funduszu na dane działanie (dla 15 starych państw członkowskich) i 16% dla 10 nowych państw członkowskich w 2004 r.
  • Pierwsza pośrednia płatność może zostać dokonana jedynie, jeśli państwo członkowskie dostarczy Komisji opis funkcjonowania swoich jednostek zarządzania, zatwierdzania i monitorowania.
  • Wniosek o pierwszą pośrednią płatność musi być złożony w terminie 24 miesięcy po wpłaceniu przez Komisję pierwszej transzy zaliczki (w przeciwnym razie państwo członkowskie będzie musiało zwrócić zaliczkę).
  • Zwrot kosztów jest kalkulowany na poziomie każdej dziedziny priorytetowej (a nie na poziomie działań jak w latach 2000-2006).
  • Zasada n+3 została wprowadzona dla 12 nowych państw członkowskich oraz dla Grecji i Portugalii do 2010 r.
  • Zarządzanie finansowe jest bardziej elastyczne: możliwe jest częściowe zamknięcie już zakończonych operacji (zanim cały program zostanie zamknięty).

Patrz zarządzanie Funduszami w latach 2000-2006