Beheer van de fondsen

Hoewel de Structuurfondsen onder de begroting van de Europese Unie vallen, zijn de Commissie en de regeringen van de lidstaten samen verantwoordelijk voor de wijze waarop de uitgaven worden beheerd:

Voor elk operationeel programma, wijst de lidstaat de volgende instanties aan:

Nieuwe regel voor een eenvoudiger financieel beheer van het fonds

Eén programma = één fonds

Dankzij dit principe kunnen het EFRO en het ESF elk een beperkte aanvullende bijdrage leveren aan de financiering van activiteiten die ten laste van het andere fonds komen (maximaal 10% van de door de Gemeenschap verstrekte kredieten voor elke prioriteit van de operationele programma's).

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt: infrastructuur- en milieuprogramma's worden door het EFRO en het Cohesiefonds gezamenlijk gefinancierd.

Betalingsverplichtingen

Bij de operationele programma's worden de betalingsverplichtingen in jaarlijkse tranches per fonds en per doelstelling uitbetaald. De Commissie legt de eerste jaartranche al vast vóór de goedkeuring van het operationele programma. Daarna bepaalt zij de jaarlijkse tranches uiterlijk op 30 april van elk jaar.

Automatische doorhaling:

Vastleggingen worden automatisch doorgehaald als zij niet worden gebruikt of als er aan het einde van het tweede jaar na de vastlegging (n+2) nog geen betalingsverzoek is ontvangen.

Van 2007 tot 2010 is dit voor de operationele programma's van Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië aan het einde van het derde jaar (n+3).

Financieringsvoorwaarden

De Lissabonstrategie heeft een nieuw accent gelegd:

De fondsen moeten zich voortaan richten op de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van concurrentievermogen en werkgelegenheid (Lissabonstrategie). De Commissie en de lidstaten zien erop toe dat 60% van de uitgaven van alle lidstaten voor de convergentiedoelstelling en 75% van de uitgaven voor de doelstelling "concurrentievermogen en werkgelegenheid" op deze prioriteiten is gericht. Klik hier (PDF, 81KB) om de verschillende categorieën uitgaven te zien.

Er gelden grenswaarden voor de cofinancieringspercentages.:

Voor de verschillende doelstellingen zijn dit

Subsidiabiliteit van de uitgaven

Alleen uitgaven tussen 1 januari 2007 en 31 december 2015 zijn subsidiabel. Gecofinancierde acties mogen niet vóór de begindatum zijn voltooid. De regels worden nationaal vastgesteld, op een paar uitzonderingen na die in de specifieke verordeningen voor elk fonds zijn vastgelegd. In de periode 2000-2006 werden de regels nog op Gemeenschapsniveau bepaald.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

WAT ER VERANDERD IS TEN OPZICHTE VAN 2000-2006

  • Alle regels voor financieel beheer gelden nu ook voor het Cohesiefonds.
  • De subsidiabiliteitseisen worden nu op nationaal in plaats van op Gemeenschapsniveau vastgesteld.
  • In 2000 bedroeg de voorfinanciering 7% van de bijdrage van het fonds aan de betrokken actie (voor de 15 oude lidstaten) en 16% voor de tien landen die in 2004 EU-lid zijn geworden. In de huidige periode wordt de voorfinanciering uitgesmeerd over twee of drie jaar en zijn de percentages minder hoog.
  • De eerste tussentijdse betaling kan pas plaatsvinden als een lidstaat de Commissie een beschrijving heeft toegezonden van de werking van diens beheers-, certificerings- en auditinstanties.
  • THet eerste tussentijdse betalingsverzoek moet worden ingediend binnen 24 maanden na de storting van de eerste voorfinancieringstranche door de Commissie (anders moet de lidstaat de voorfinanciering terugbetalen).
  • De vergoeding wordt bepaald op basis van de prioriteit (en niet zoals in 2000-2006 op basis van de maatregelen).
  • Voor de twaalf nieuwe lidstaten en voor Griekenland en Portugal is de regel n+3 ingevoerd, die tot 2010 van kracht blijft.
  • Het financieel beheer is versoepeld: gedeeltelijke afsluiting van afgeronde activiteiten is al mogelijk voor de afsluiting van het programma als geheel.

Zie het beheer van de fondsen in 2000-2006.