Lėšų valdymas

Struktūrinių fondų lėšos tvirtinamos iš Europos Sąjungos biudžeto, bet už jų panaudojimą yra atsakingos Komisija ir valstybių narių vyriausybės:

Kiekvienai veiksmų programai , valstybė narė skiria:

Naujoji lėšų finansinio valdymo supaprastinimo taisyklė

Viena programa – vienas fondas

Pagal šį principą ERPF ir ESF, papildomai ir neviršydami 10 % Bendrijos lėšų limito kiekvienai veiksmų programos prioritetinei krypčiai, gali finansuoti veiksmus, patenkančius į kito fondo paramos taikymo sritį.

Tačiau galioja viena taisyklės išimtis: bendromis ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis gali būti remiamos transporto infrastruktūros ir aplinkos srities veiksmų programos.

Įsipareigojimai

Su veiksmų programomis susiję ES biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi kasmet kiekvienam fondui ir tikslui. Komisija prisiima įsipareigojimą dėl pirmos metinės išmokos prieš veiksmų programos patvirtinimą. Visus kitus įsipareigojimus Komisija prisiima ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d.

Automatiškas įsipareigojimų panaikinimas:

Komisija automatiškai panaikina tuos su veiksmų programa susijusius biudžetinius įsipareigojimus, pagal kuriuos nebuvo atlikti mokėjimai arba pagal kuriuos iki antrųjų metų pabaigos, skaičiuojant nuo biudžetinio įsipareigojimo metų (n+2), nebuvo pateikta mokėjimo paraiška.

Su Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Vengrijos veiksmų programomis susiję įsipareigojimai automatiškai nutraukiami trečiųjų metų pabaigoje, skaičiuojant nuo metinio biudžetinio įsipareigojimo, padaryto nuo 2007 m. iki 2010 m., metų.

Finansavimo sąlygos

Teikiant paramą atsižvelgiama į Lisabonos strategijos tikslus.

Fondų parama visų pirma teikiama siekiant Europos Sąjungos prioritetus prioritetus – skatinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas (Lisabonos strategija). Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad šiems prioritetams būtų skiriama 60% visų valstybių narių išlaidų pagal konvergencijos tikslą ir 75% išlaidų pagal regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslą. Žr. (PDF, 107KB) išlaidų kategorijas.

Bendro finansavimo normoms taikomos viršutinės ribos.

Bendro finansavimo normų viršutinės ribos pagal tikslus:

Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos

Kad išlaidos atitiktų finansavimo reikalavimus, jos turi būti patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrai finansuojami veiksmai neturi būti baigti iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos. Išlaidų finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės naujuoju programavimo laikotarpiu nustatomos nacionaliniu lygiu, atsižvelgiant į išimtis, numatytas kiekvieno fondo konkrečiuose reglamentuose. 2000–2006 m. šios taisyklės buvo nustatytos Bendrijos lygiu.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

KAS PASIKEITĖ, PALYGINTI SU 2000–2006 M.

  • Visos šios finansų valdymo taisyklės taikomos ir Sanglaudos fondui.
  • Išlaidų finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės dabar nustatomos nacionaliniu, o ne Bendrijos mastu.
  • Pasikeitė bendro finansavimo normų viršutinės ribos. 2000 m. kiekvienai programai iš anksto buvo skirta 7 % numatytų fondo lėšų (15-ai tuometinių ES valstybių narių). 2004 m. 10 naujųjų valstybių narių iš anksto buvo skirta 16 % tokių lėšų. 2007–2013 m. išankstinis finansavimas suteikiamas per pirmuosius dvejus arba trejus metus, o jo procentinė dalis yra mažesnė.
  • Pirmasis tarpinis mokėjimas atliekamas tik tada, kai valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą apie vadovaujančių, tvirtinančių ir audito institucijų veiklą.
  • Paraiška pirmajam tarpiniam mokėjimui gauti turi būti pateikta per 24 mėnesius nuo tos datos, kai Komisija sumoka pirmą išankstinio finansavimo sumos dalį (kitokiu atveju, valstybė narė turi grąžinti Komisijai išankstinio finansavimo sumą).
  • Grąžinamos sumos skaičiuojamos pagal prioritetines sritis (o ne pagal priemones, kaip tai buvo daroma 2000–2006 m.).
  • 12 naujųjų valstybių narių, Graikijai ir Portugalijai iki 2010 m. taikoma taisyklė n+3.
  • Finansų valdymas yra lankstesnis: įgyvendinti veiksmai gali būti iš dalies užbaigiami prieš užbaigiant visą veiksmų programą.

Žr. lėšų valdymas 2000–2006 m.