Rahastojen hallinto

Rakennerahastojen varat ovat peräisin EU:n talousarviosta, mutta niiden käytöstä päättävät komissio ja jäsenvaltiot yhdessä seuraavasti:

Jäsenvaltion on nimettävä kutakin toimenpideohjelmaavarten seuraavat viranomaiset:

Uusi sääntö, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa rahastovarojen hoitoa

Yksi ohjelma = yksi rahasto

Tämän periaatteen ansiosta EAKR:sta ja ESR:sta voidaan myöntää täydentävää, rajoitettua rahoitusta sellaisiin toimiin, joita jo rahoitetaan toisesta rahastosta (enintään 10 prosenttia EU:n kunkin toimenpideohjelman toimintalinjaan myöntämistä määrärahoista).

Säännöstä on kuitenkin poikkeus: EAKR ja koheesiorahasto rahoittavat yhdessä infrastruktuuri- ja ympäristöohjelmia.

Maksusitoumukset

Toimenpideohjelmia koskevat EU:n maksusitoumukset toteutetaan kunkin rahaston ja tavoitteen osalta vuosittain. Komissio tekee ensimmäisen maksusitoumuksen, ennen kuin se on tehnyt päätöksen toimenpideohjelman hyväksymisestä. Sen jälkeen se tekee maksusitoumuksen viimeistään 30. huhtikuuta joka vuosi.

Automaattinen maksusitoumuksen vapauttaminen:

Komissio vapauttaa automaattisesti maksusitoumuksesta osan, jos sitoumusta ei ole käytetty tai siitä ei ole esitetty maksatushakemusta sitoumuksen tekemistä seuraavan toisen vuoden loppuun mennessä (ns. n+2-sääntö).

Bulgarian, Kreikan, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Portugalin, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron toimenpideohjelmia koskevat maksusitoumukset vapautetaan vuosina 2007–2010 vastaavassa tilanteessa vasta sitoumuksen tekemistä seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä (ns. n+3-sääntö).

Rahoitusehdot:

Rahoitus kohdennetaan Lissabonin strategian mukaisesti:

Rahastosta on kohdennettava varoja Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti kilpailukyvyn parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen (Lissabonin strategia). Komissio ja jäsenvaltiot valvovat, että ensisijaisiin tavoitteisiin käytetään lähentymistavoitteen ohjelmien rahoituksesta 60% prosenttia ja kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen ohjelmien rahoituksesta 75% prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden menoista. Ks. menoluokat. (PDF, 82KB)

Osarahoitusosuuksien määrät on porrastettu

Osarahoitusosuuksien enimmäismäärät tavoitetta kohti ovat seuraavat:

Menojen tukikelpoisuus

Jotta menot olisivat tukikelpoisia, niiden täytyy olla tosiasiallisesti maksetut 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2015 välisenä aikana. Osarahoitettuja toimia ei saa saattaa loppuun ennen tukikelpoisuuden alkamispäivää. Menojen tukikelpoisuussäännöt määritellään uudella ohjelmakaudella kansallisesti lukuun ottamatta kustakin rahastosta annetussa asetuksessa säädettyjä poikkeuksia, kun taas kaudella 2000–2006 säännöt antoi EU.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

UUTTA KAUTEEN 2000–2006 VERRATTUNA

  • Kaikkia näitä varainhoitoa koskevia sääntöjä sovelletaan myös koheesiorahastoon.
  • Menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt määritellään kansallisesti, ei enää EU:n tasolla.
  • Vuonna 2000 maksettiin kullekin ohjelmalle ennakkona 7 prosenttia sen rakennerahastorahoituksesta (tuolloin jäsenvaltioita oli 15). Vuonna 2004 maksettiin kymmenen uuden jäsenvaltion osalta ennakkona 16 prosenttia. Kaudella 2007–2013 ennakkomaksut jakautuvat kahden tai kolmen vuoden ajalle ja niiden prosenttimäärät ovat pienemmät.
  • Ensimmäinen välimaksu voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on toimittanut komissiolle kuvauksen hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisten toiminnasta.
  • Ensimmäinen välimaksatuspyyntö on tehtävä 24 kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun komissio on maksanut ensimmäisen ennakkomaksun (jos näin ei tapahdu, kyseisen valtion on maksettava ennakkomaksu takaisin).
  • Takaisinmaksut lasketaan toimintalinjoittain (ei toimenpiteittäin kuten kaudella 2000–2006).
  • 12 uuteen jäsenvaltioon sekä Kreikkaan ja Portugaliin sovelletaan n+3-sääntöä vuoteen 2010 saakka.
  • Varainhoito on joustavampaa: toimenpideohjelmasta voidaan päättää loppuun saatettuja toimia koskeva osa ennen koko ohjelman sulkemista.

Katso rahastojen hallinta kaudella 2000-2006.