Forvaltning af fondene

Selvom strukturfondene er omfattet af EU-budgettet, er Kommissionen og EU-landenes regeringer fælles om at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles:

For hvert operationelt program udpeger medlemsstaten:

Ny regel forenkler den finansielle forvaltning af fondene

Et program = en fond

Takket være dette princip kan EFRU og ESF begge som supplement og i begrænset omfang finansiere foranstaltninger, der er omfattet af den anden fonds interventionsområde (inden for en grænse på 10 % af EU's midler til hver af de prioriterede områder i et operationelt program

Der er en undtagelse fra denne regel: Infrastruktur- og miljøprogrammer støttes i fællesskab af EFRU og Samhørighedsfonden.

Budgetforpligtelser

Budgetforpligtelserne for de operationelle programmer indgås i årlige rater for hver fond og hvert enkelt mål. Kommissionen indgår forpligtelser for den første årlige rate, inden det operationelle program vedtages. De efterfølgende forpligtelser indgås senest den 30. april hvert år.

Automatisk frigørelse:

Kommissionen frigør automatisk den del af en forpligtelse, som ikke er blevet udnyttet, eller som den ikke har fået nogen betalingsanmodning for, ved udgangen af det andet år efter forpligtelsesåret (n+2).

For følgende lande er der tale om udgangen af det tredje år (n+3) for deres operationelle programmer i perioden 2007-2010: Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

Finansieringsbetingelser

Med Lissabon-strategien er der indført et nyt krav om øremærkning:

Fondene skal nu øremærke deres støtte, så den hænger klart sammen med EU's prioriterede områder hvad angår fremme af konkurrenceevnen og beskæftigelsen (Lissabon-strategien). Kommissionen og medlemsstaterne skal sørge for, at 60 % af medlemsstaternes samlede udgifter under konvergensmålet og 75 % af udgifterne under målet om konkurrenceevne og beskæftigelse øremærkes til disse prioriterede områder. Her kan (PDF, 77KB) du se de forskellige udgiftskategorier.

Der er lagt loft over medfinansieringen.

Der gælder således følgende maksimale medfinansieringssatser for de forskellige mål:

Støtteberettigede udgifter:

For at være støtteberettigede skal udgifterne være afholdt mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2015. De medfinansierede foranstaltninger må ikke være afsluttede inden startdatoen for udgifternes støtteberettigelse. Reglerne fastsættes nu på nationalt plan - med forbehold for de undtagelser, der er fastsat i forordningerne for hver enkelt fond. I 2000-2006 blev reglerne fastsat på EU-plan.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

HVAD ER NYT I FORHOLD TIL 2000-2006?

  • Alle regler for finansiel forvaltning gælder nu også for Samhørighedsfonden.
  • Fra nu af er det medlemslandene, der bestemmer, hvilke udgifter der er støtteberettigede, og ikke EU.
  • Tidligere udbetalte en fond følgende procentsats som forskud: 7 % til foranstaltninger i de 15 gamle EU-lande (fra og med 2000) og 16 % til foranstaltninger i de 10 nye lande, der blev medlem af EU i 2004. I dag fordeles forfinansieringen over 2-3 år, og procentsatserne er lavere.
  • Den første mellemliggende betaling kan først foretages, når medlemsstaten har forelagt Kommissionen en redegørelse for, hvordan landets forvaltnings , attesterings og revisionsmyndigheder fungerer.
  • Anmodningen om den første mellemliggende udbetaling skal være indgivet senest 24 måneder, efter at Kommissionen har udbetalt den første rate af forskuddet (ellers kræves forskuddet betalt tilbage).
  • Godtgørelserne beregnes i forhold til de forskellige prioriterede områder (og ikke på grundlag af foranstaltningerne som i 2000-2006).
  • For de 12 nye medlemsstater samt Grækenland og Portugal indføres reglen om n+3 frem til 2010.
  • Den finansielle forvaltning er blevet smidigere: Der kan foretages delvis afslutning af de fuldførte foranstaltninger, inden det samlede program afsluttes.

Se endvidere forvaltningen af fondene i 2000-2006