Správa fondů

Třebaže jsou strukturální fondy financovány z rozpočtu EU, odpovědnost za čerpání z těchto fondů sdílí Komise a vlády členských států:

Členský stát pro každý operační program, určí:

Nové pravidlo, jehož účelem je zjednodušit finanční řízení fondů

Jeden program = jeden fond

Díky této zásadě mohou EFRR a ESF financovat opatření z oblasti působnosti druhého fondu pouze doplňkově a v omezené míře (do 10 % prostředků přidělených Společenstvím na každou prioritní osu operačního programu).

Existuje však jedna výjimka: Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti poskytují společně prostředky na programy v oblasti infrastruktury a životního prostředí.

Závazky

Rozpočtové závazky týkající se operačních programů se přijímají každoročně pro každý fond a cíl. První rozpočtový závazek přijme Komise před schválením operačního programu. Každý následující závazek přijme Komise do 30. dubna každého roku.

Automatické zrušení závazku:

Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku, která nebyla využita nebo pro niž neobdrží žádost o platbu do konce druhého roku následujícího po roce, kdy byl rozpočtový závazek přijat (n+2).

V případě Bulharska, České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovenska a Slovinska trvá tato lhůta do konce třetího roku (n+3) pro závazky přijaté na základě jejich operačních programů v období 2007-2010.

Podmínky financování:

Zacílení podpory na základě lisabonské strategie:

Příspěvky fondů musí být nyní zacíleny na priority Evropské unie v oblasti podpory konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst (lisabonská strategie). Komise a členské státy dbají na to, aby 60% ovýdajů všech členských států v rámci cíle „konvergence“ a 75% výdajů v rámci cíle „konkurenceschopnost a zaměstnanost“ bylo zaměřeno na tyto priority. Pro zobrazení těchto kategorií výdajů klepněte zde (PDF, 110KB).

Byly stanoveny tyto maximální míry spolufinancování pro jednotlivé cíle:

Způsobilost výdajů

Způsobilé jsou pouze výdaje uhrazené mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2015. Spolufinancované operace nesmějí být dokončeny přede dnem vzniku způsobilosti. Pravidla se stanoví na úrovni členských států s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý fond. Naproti tomu pravidla pro období 2000-2006 byla stanovena na úrovni Společenství.

"Rules and conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund- An overview of the eligibility rules in the programming period 2007-2013" - February 2009 pdf en

Education and training events

CO SE MĚNÍ OPROTI OBDOBÍ 2000-2006

  • Uvedená pravidla finančního řízení platí rovněž pro Fond soudržnosti.
  • Pravidla týkající se způsobilosti výdajů se stanoví na úrovni členských států, nikoliv na úrovni Společenství.
  • Předběžné financování představovalo v roce 2000 7 % účasti fondu na opatření (v případě 15 starých členských států) a 16 % v roce 2004 v případě 10 nových členských států. V současném období je předběžné financování rozloženo na dva či tři roky a podíly jsou menší.
  • První průběžnou platbu lze provést pouze v případě, že členský stát zaslal Komisi popis fungování řídícího, certifikačního a auditního orgánu.
  • Žádost o první průběžnou platbu je třeba předložit do 24 měsíců od vyplacení první předběžné platby Komisí (nestane-li se tak, musí stát předběžnou platbu vrátit).
  • Úhrady se vypočítávají na úrovni prioritních os (a ne na úrovni opatření, jak tomu bylo v období 2000-2006).
  • Pro 12 nových členských států a pro Řecko a Portugalsko platí až do roku 2010 pravidlo n+3.
  • Finanční řízení je pružnější: dokončené operace lze částečně uzavřít před uzavřením celého programu.

Viz správa fondů v období 2000-2006.