Historisk bakgrund

1957 - 1988        1989 - 1993        1994 - 1999        2000 - 2006        2007 - 2013

A more comprehensive publication, can be found in here and a power-point presentation is available here.

1957-1988: The origins of EU Cohesion and Regional Policy

“We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realised or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed.”

Jean Rey, President of the European Commission 1967-1970

Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957-1988, the European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States

As regards European Regional Policy, a first Communication was adopted by the European Commission in 1965, followed by the creation of the Directorate-General for Regional Policy in 1968. In 1972, the Heads of State and Government adopted conclusions in Paris which described Regional Policy as “an essential factor in strengthening the Community”. The “Thompson Report”, published by the European Commission in 1973, concluded that “although the objective of continuous expansion set in the Treaty has been achieved, its balanced and harmonious nature has not been achieved”.

The ERDF was set up in 1975 for a three-year period with a budget of €1,300 million with the objectives of correcting regional imbalances due to predominance of agriculture, industrial change and structural unemployment. In that period the ERDF could finance three actions, eligible for up to 50% of public expenditure, preferably to be carried out in national state aid areas:

  • investments in small enterprises creating at least 10 new jobs;
  • investments in infrastructure related to point 1, and
  • infrastructure investments in mountainous areas, which had to be eligible under the agriculture guidance fund, too.

Finally in 1986, the Single European Act laid the basis for a genuine cohesion policy designed to offset the burden of the single market for the less-favoured regions of the Community.

Listen to Giuseppe Caron, Vice-President of the Commission of the European Communities, about regional disparities (1962, in Italian)

 

 

 

Listen to George Thompson, Commissioner for Regional Policy, on why regional policy is necessary (1973, in English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s
The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s.

1957
De länder som skrev under Romfördraget betonar i ingressen att de är angelägna att ”stärka den ekonomiska gemenskapen mellan sina länder och att trygga en harmonisk utveckling genom att minska klyftan mellan olika regioner samt eftersläpningen för mindre gynnade regioner”.
1958
inrättas kommittén för Europeiska socialfonden (ESF-kommittén).
1962
inrättas Europeiska utvecklings- och garantifonden for jordbruket (EUGFJ).
1975
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) skapas för att en del av medlemsstaternas bidrag skall slussas vidare till mindre gynnade regioner.
1986
Genom Europeiska enhetsakten skapas en verklig sammanhållningspolitik som kan motverka de negativa effekter som den inre marknaden har för de sydligaste medlemsstaterna och andra mindre gynnade regioner.
1989-1993
Enligt beslut på Europeiska rådets möte i Bryssel (februari 1988) reformeras solidaritetsfonderna, som därefter kallas strukturfonderna, och får ett anslag på 68 miljarder ecu (1997 års priser).
1992
I fördraget om Europeiska unionen som träder i kraft 1993, får sammanhållningen för första gången status som ett av Europeiska unionens grundläggande mål, i likhet med Ekonomiska och monetära unionen och den inre marknaden. Genom detta fördrag upprättas även Sammanhållningsfonden, som fi nansierar projekt på miljö- och transportområdet i de minst gynnade medlemsstaterna.
1994-1999
Enligt beslut på Europeiska rådets möte i Edinburgh (december 1992) anslås nästan 200 miljarder ecu (1999 års priser) till sammanhållningspolitiken, vilket motsvarar en tredjedel av EU-budgeten. Fonden för fi skets utveckling (FFU) inrättas för att komplettera strukturfonderna.
2000-2006
Genom beslut på Europeiska rådets möte i Berlin (mars 1999) reformeras strukturfonderna ännu en gång och får ett anslag på 213 miljarder euro under sju år. Instrumentet för stöd inför anslutningen (Ispa) och det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruket och landsbygdens utveckling (Sapard), som ska främja utvecklingen i de central- och östeuropeiska kandidatländerna, införs för att komplettera Phare-programmet, som lanserades 1989.
2000-2001
Vid Europeiska rådets möte i Lissabon (mars 2000) antas en strategi som är inriktad på sysselsättning och avsedd att göra unionen till ”den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen år 2010”. Vid Europeiska rådets möte i Göteborg (juni 2001) kompletteras denna strategi med att även omfatta en hållbar utveckling.
2002
Europeiska rådets möte i Köpenhamn (december 2002) resulterar i ett avtal om villkoren för anslutning av tio nya medlemsstater till unionen.
2004
Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ansluter sig till EU den 1 maj.
2005
Europeiska rådet enas om en kompromiss om budgeten för 2007–2013. För sammanhållningspolitiken anslås 347,41 miljarder euro (löpande priser).
2006
Den 17 maj undertecknar rådet, Europaparlamentet och kommissionen överenskommelsen om budgeten för 2007–2013. Strukturfondsförordningarna för perioden 2007–2013 träder i kraft den 1 augusti.
2006
Rådet antar EU:s ”strategiska riktlinjer för sammanhållningen” som grundval för sin nya strategi den 6 oktober. I riktlinjerna fastställs strategins principer och prioriteringar för 2007–2013.