Historia

1957 - 1988        1989 - 1993        1994 - 1999        2000 - 2006        2007 - 2013

A more comprehensive publication, can be found in here and a power-point presentation is available here.

1957-1988: The origins of EU Cohesion and Regional Policy

“We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realised or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed.”

Jean Rey, President of the European Commission 1967-1970

Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957-1988, the European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States

As regards European Regional Policy, a first Communication was adopted by the European Commission in 1965, followed by the creation of the Directorate-General for Regional Policy in 1968. In 1972, the Heads of State and Government adopted conclusions in Paris which described Regional Policy as “an essential factor in strengthening the Community”. The “Thompson Report”, published by the European Commission in 1973, concluded that “although the objective of continuous expansion set in the Treaty has been achieved, its balanced and harmonious nature has not been achieved”.

The ERDF was set up in 1975 for a three-year period with a budget of €1,300 million with the objectives of correcting regional imbalances due to predominance of agriculture, industrial change and structural unemployment. In that period the ERDF could finance three actions, eligible for up to 50% of public expenditure, preferably to be carried out in national state aid areas:

  • investments in small enterprises creating at least 10 new jobs;
  • investments in infrastructure related to point 1, and
  • infrastructure investments in mountainous areas, which had to be eligible under the agriculture guidance fund, too.

Finally in 1986, the Single European Act laid the basis for a genuine cohesion policy designed to offset the burden of the single market for the less-favoured regions of the Community.

Listen to Giuseppe Caron, Vice-President of the Commission of the European Communities, about regional disparities (1962, in Italian)

 

 

 

Listen to George Thompson, Commissioner for Regional Policy, on why regional policy is necessary (1973, in English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początki EFRR: budowa wodociągu na Sycylii (Włochy) pod koniec lat 70-tych
Początki EFRR: budowa wodociągu na Sycylii (Włochy) pod koniec lat 70-tych.

1957
Sześciu przedstawicieli państw podpisujących traktat o utworzeniu EWG wyraża w preambule swoją wolę, by „zjednoczyć gospodarki narodowe i wspierać ich harmonijny rozwój poprzez zmniejszanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zmniejszanie poziomu zacofania gospodarczego obszarów znajdujących się na terenach mniej uprzywilejowanych”.
1958
Utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
1962
Utworzenie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).
1975
Powstaje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu podział części środków wpłacanych przez państwa członkowskie do kasy budżetowej Wspólnoty i przeznaczenie ich na rzecz regionów o niższym poziomie rozwoju ekonomicznego.
1986
Wraz z podpisaniem Jednolitego Aktu Europejskiego zostają ustalone główne zasady rzeczywistej polityki spójności wobec państw członkowskich w południowej części Europy oraz innych słabiej rozwiniętych regionów, która ma stanowić przeciwwagę dla wymogów europejskiego rynku wewnętrznego.
1989-1993
Rada Europejska w Brukseli (luty 1988 r.) reformuje sposób funkcjonowania funduszy solidarnościowych (nazwanych Funduszami Strukturalnymi) i postanawia przeznaczyć na ich cel 68 miliardów ECU (poziom cen z 1997 r.).
1992
W Traktacie o Unii Europejskiej, który wchodzi w życie w 1993 r., znajduje się zapis, że jednym z najistotniejszych celów Unii, obok unii gospodarczej i walutowej oraz rynku wewnętrznego, jest spójność gospodarcza i społeczna. W dalszej części postanowiono utworzyć Fundusz Spójności, który w mniej zamożnych państwach członkowskich miałby wspierać projekty z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportu.
1994-1999
Rada Europejska w Edynburgu (grudzień 1992 r.) podejmuje decyzję o przeznaczeniu prawie 200 miliardów ECU (poziom cen z 1997 r.), stanowiących jedną trzecią całego budżetu, na cele polityki spójności. Do szeregu Funduszy Strukturalnych wprowadzono nowy Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG).
2000-2006
Rada Europejska w Berlinie (marzec 1999 r.) ponownie reformuje fundusze strukturalne. Będą one dysponowały kwotą 213 miliardów euro w okresie siedmiu lat. Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (ISPA) i Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) uzupełniają istniejący od 1989 r. program PHARE, w celu wsparcia rozwoju państw kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej.
2000-2001
Rada Europejska w Lizbonie (marzec 2000 r.) przyjęła strategię mającą na celu wzrost poziomu zatrudnienia i przekształcenie Unii w „najlepiej prosperującą gospodarkę świata do roku 2010”. Rada w Göteborgu (czerwiec 2001 r.) uzupełniła tę strategię poprzez połączenie jej ze zrównoważonym rozwojem.
2002
Rada Europejska w Kopenhadze (grudzień 2002 r.) przyjęła porozumienie w sprawie warunków przystąpienia do UE dziesięciu nowych państw członkowskich.
2004
Pierwszego maja Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja wstępują do Unii Europejskiej.
2005
Rada Europejska dochodzi do kompromisu w sprawie budżetu na lata 2007-2013. Polityka spójności otrzymuje 347 410 miliardów euro (w cenach bieżących).
2006
17 maja Rada, Parlament i Komisja podpisują porozumienie w sprawie budżetu na lata 2007-2013. Pierwszego sierpnia wchodzą w życie rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.
2006
6 października Rada przyjmuje „strategiczne wytyczne wspólnoty w dziedzinie spójności” – podstawę nowej polityki ukazującą zasady i priorytety na lata 2007-2013.
2007 1 stycznia
Bułgaria i Rumunia zostały państwami członkowskimi Unii Europejskiej.