Historisk baggrund

1957 - 1988        1989 - 1993        1994 - 1999        2000 - 2006        2007 - 2013

A more comprehensive publication, can be found in here and a power-point presentation is available here.

1957-1988: The origins of EU Cohesion and Regional Policy

“We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realised or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed.”

Jean Rey, President of the European Commission 1967-1970

Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957-1988, the European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States

As regards European Regional Policy, a first Communication was adopted by the European Commission in 1965, followed by the creation of the Directorate-General for Regional Policy in 1968. In 1972, the Heads of State and Government adopted conclusions in Paris which described Regional Policy as “an essential factor in strengthening the Community”. The “Thompson Report”, published by the European Commission in 1973, concluded that “although the objective of continuous expansion set in the Treaty has been achieved, its balanced and harmonious nature has not been achieved”.

The ERDF was set up in 1975 for a three-year period with a budget of €1,300 million with the objectives of correcting regional imbalances due to predominance of agriculture, industrial change and structural unemployment. In that period the ERDF could finance three actions, eligible for up to 50% of public expenditure, preferably to be carried out in national state aid areas:

  • investments in small enterprises creating at least 10 new jobs;
  • investments in infrastructure related to point 1, and
  • infrastructure investments in mountainous areas, which had to be eligible under the agriculture guidance fund, too.

Finally in 1986, the Single European Act laid the basis for a genuine cohesion policy designed to offset the burden of the single market for the less-favoured regions of the Community.

Listen to Giuseppe Caron, Vice-President of the Commission of the European Communities, about regional disparities (1962, in Italian)

 

 

 

Listen to George Thompson, Commissioner for Regional Policy, on why regional policy is necessary (1973, in English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s
The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s.

1957
I præamblen til Rom-traktaten nævner de underskrivende lande nødvendigheden af »at styrke sammenhængen i deres økonomier og at fremme disses harmoniske udvikling ved at formindske ulighederne mellem de forskellige områder og forbedre de mindre begunstigede områders stilling«.
1958
Den Europæiske Socialfond (ESF) oprettes
1962
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) oprettes.
1975
Oprettelse af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) med henblik på at omfordele en del af medlemsstaternes bidrag til de dårligt stillede regioner.
1986
Den Europæiske Fælles Akt skaber grundlaget for en egentlig samhørighedspolitik, der skal hjælpe de sydeuropæiske lande og ugunstigt stillede regioner i andre lande med at opfylde det indre markeds-forpligtelser
1989-1993
Det Europæiske Råd vedtager i Bruxelles (februar 1988) en reform af solidaritetsfondenes (siden benævnt »strukturfondene«) virkemåde og beslutter at tildele fondene 68 mia. ECU (1997-priser).
1992
Traktaten om Den Europæiske Union, som trådte i kraft 1993, bekræfter, at samhørighed er et af EU’s hovedmål ved siden af Den Økonomiske og Monetære Union og det indre marked. Traktaten stipulerer også oprettelsen af en samhørighedsfond for at støtte miljø- og transportprojekter i de mindst velstående medlemsstater.
1994-1999
Det Europæiske Råd beslutter i Edinburgh (december 1992) at tildele samhørighedspolitikken næsten 200 mia. ECU (1997-priser) svarende til en tredjedel af EU-budgettet. Som et supplement til strukturfondene indføres Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF).
2000-2006
Det Europæiske Råd beslutter på sit møde i Berlin (marts 1999) at reformere strukturfondene igen. De får et syvårigt budget på 213 mia. EUR. Phare-programmet fra 1989 suppleres med det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (Ispa) og det særlige tiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter (Sapard), der skal fremme udviklingen i de central- og østeuropæiske kandidatlande.
2000-2001
Det Europæiske Råd vedtager i Lissabon (marts 2000) en strategi, der er centreret om beskæftigelse og har til formål at gøre EU til »den mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi i verden i år 2010«. Ved Det Europæiske Råds møde i Göteborg (juni 2001) fuldendes denne strategi ved at tilføje bæredygtig udvikling.
2002
Ved Det Europæiske Råds møde i København (december 2002) indgås en aftale om tiltrædelsesbetingelserne for ti nye EU-medlemsstater.
2004
Den 1. maj indtræder Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn i Den Europæiske Union.
2005
Det Europæiske Råd når frem til et kompromis om budgettet for 2007-2013. Der afsættes 347,410 mia. EUR (løbende priser) til samhørighedspolitikken.
2006
Den 17. maj undertegner Rådet, Parlamentet og Kommissionen aftalen om budgettet for 2007-2013. Strukturfondsforordningerne for 2007-2013 træder i kraft den 1. august.
2006
Den 6. oktober vedtager Rådet "Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed", som skal danne grundlag for den nye politik. I retningslinjerne fastlægges principperne og prioriteterne for 2007-2013.