Historický přehled

1957 - 1988        1989 - 1993        1994 - 1999        2000 - 2006        2007 - 2013

A more comprehensive publication, can be found in here and a power-point presentation is available here.

1957-1988: The origins of EU Cohesion and Regional Policy

“We believe there is still a great deal to do in the Community in the field of regional policy. The possibilities have perhaps not been properly realised or acted on. In particular, we need to give a fresh impetus to regional policy formulated at the same level of the Community and, I should point out, with regular cooperation by Member States’ governments, which is essential if it is to succeed.”

Jean Rey, President of the European Commission 1967-1970

Financial instruments and initiatives to address economics and social imbalances at Community level did exist since the beginning of European integration but only in 1986 legal foundations introduced by the Single European Act paved the way for an integrated cohesion policy. During the period 1957-1988, the European Social Fund (ESF, since 1958), the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF, since 1962), and the European Regional Development Fund (ERDF, since 1975) co-financed projects which had been selected beforehand by Member States

As regards European Regional Policy, a first Communication was adopted by the European Commission in 1965, followed by the creation of the Directorate-General for Regional Policy in 1968. In 1972, the Heads of State and Government adopted conclusions in Paris which described Regional Policy as “an essential factor in strengthening the Community”. The “Thompson Report”, published by the European Commission in 1973, concluded that “although the objective of continuous expansion set in the Treaty has been achieved, its balanced and harmonious nature has not been achieved”.

The ERDF was set up in 1975 for a three-year period with a budget of €1,300 million with the objectives of correcting regional imbalances due to predominance of agriculture, industrial change and structural unemployment. In that period the ERDF could finance three actions, eligible for up to 50% of public expenditure, preferably to be carried out in national state aid areas:

  • investments in small enterprises creating at least 10 new jobs;
  • investments in infrastructure related to point 1, and
  • infrastructure investments in mountainous areas, which had to be eligible under the agriculture guidance fund, too.

Finally in 1986, the Single European Act laid the basis for a genuine cohesion policy designed to offset the burden of the single market for the less-favoured regions of the Community.

Listen to Giuseppe Caron, Vice-President of the Commission of the European Communities, about regional disparities (1962, in Italian)

 

 

 

Listen to George Thompson, Commissioner for Regional Policy, on why regional policy is necessary (1973, in English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s
The beginnings of the ERDF: building an aqueduct in Sicily (Italy) in the late 1970s.

1957
Země, které podepsaly Římskou smlouvu, uvádějí v její preambuli, že je třeba „posílit jednotu svých ekonomik a zajistit harmonický rozvoj snižováním rozdílů mezi různými regiony a zmírňováním zaostalosti méně rozvinutých oblastí“.
1958
Založení Evropského sociálního fondu (ESF).
1962
Založení Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
1975
Vytvoření Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), určeného k přerozdělování části rozpočtových příspěvků členských států na rozvoj nejchudších regionů.
1986
Jednotným evropským aktem se vytvářejí podmínky pro skutečnou politiku soudržnosti, která má zemím jižní Evropy i dalším méně rozvinutým regionům pomoci vyrovnat se s nároky jednotného trhu.
1989-1993
Na vrcholné schůzce v Bruselu v únoru 1988 dochází k celkové přestavbě fungování fondů solidarity, nyní nazývaných „strukturálními fondy“, a přiděluje se jim 68 miliard ECU (v cenách roku 1997).
1992
Ve smlouvě o Evropské unii, která vstoupila v platnost v roce 1993, je soudržnost defi nována jako jeden z hlavních cílů Unie vedle hospodářské a měnové unie a jednotného trhu. Smlouva také zakládá Fond soudržnosti, který podporuje projekty v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech s nejnižší prosperitou.
1994-1999
Na vrcholné schůzce v Edinburghu (prosinec 1992) je rozhodnuto, že na politiku soudržnosti bude přiděleno téměř 200 miliard ECU (v cenách roku 1997), tedy třetina rozpočtu Společenství. Strukturální fondy jsou navíc doplněny o Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR).
2000-2006
Evropská rada na svém zasedání v Berlíně (březen 1999) provádí novou reformu strukturálních fondů, jež budou disponovat částkou 213 miliard eur na období sedmi let. Program PHARE, který existuje již od roku 1989, doplňují nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) a zvláštní předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova (SAPARD) zaměřené na podporu rozvoje v kandidátských zemích střední a východní Evropy.
2000-2001
Vrcholná schůzka v Lisabonu (březen 2000) schvaluje strategii zaměřenou na aměstnanost, která má z Unie udělat „do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku založenou na znalostech.“ Summit v Göteborgu (červen 2001) pak tuto strategii doplňuje o formulaci trvale udržitelného rozvoje.
2002
Vrcholná schůzka v Kodani (prosinec 2002) končí vyslovením souhlasu s podmínkami pro přijetí deseti nových členských států Unie.
2004
Dne 1. května vstupují do EU Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko.
2005
Evropská rada dosahuje kompromisu v otázce rozpočtu na období 2007-2013. Na politiku soudržnosti je vyčleněno 347,410 miliard eur (v běžných cenách).
2006
Rada, Parlament a Komise podepisují 17. května dohodu o rozpočtu na období 2007 2013. Dne 1. srpna vstupují v platnost nařízení o strukturálních fondech na období 2007 2013.
2006
Rada přijímá 6. října „strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost“, které jsou základem nové politiky a stanovují zásady a priority na období 2007 2013.