Vyčlenené prostriedky

V rámci finančných výhľadov na obdobie 2007 - 2013 je na kohéznu politiku vyčlenených 35,7 % z celkového európskeho rozpočtu čo predstavuje predstavuje 347,410 miliárd EUR (v bežných cenách).

Prerozdelenie podľa cieľov

Prerozdelenie podľa cieľov
Prerozdelenie podľa cieľov

Prerozdelenie podľa členských štátov

Raz za rok Komisia vypracúva orientačné prerozdelenie podľa členských štátov najmä na základe týchto kritérií: oprávnení obyvatelia, národná prosperita, regionálna prosperita a miera nezamestnanosti.

Každý štát následne rozhoduje o podrobnom prerozdelení prostriedkov podľa regiónov, pričom zohľadňuje geografické kritériá.

Pomoc priznaná novým členským štátom bude o 166 % (v ročnom priemere) vyššia ako počas predchádzajúceho programového obdobia, zatiaľ čo krajiny Európy 15 dostanú o približne 30 % menej pomoci, z čoho vyplýva význam prechodných systémov pomoci, najmä pre krajinu akou je Španielsko.

Pre viac informácií: si pozrite rozhodnutia Komisie.