Dostępne kwoty

W ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 polityka spójności dysponuje 35,7% całego unijnego budżetu, czyli 347. 410 miliardami euro (w cenach bieżących).

Podział według Celów

Podział według Celów
Podział według Celów

Podział według państw członkowskich

Komisja dokonuje rocznych orientacyjnych podziałów według państw członkowskich na podstawie następujących kryteriów: liczba mieszkańców, dobrobyt krajowy, dobrobyt regionalny i poziom bezrobocia.

Każde państwo członkowskie decyduje następnie o podziale kredytu na regiony, biorąc pod uwagę kwalifikowalność geograficzną.

Pomoc przyznana państwom członkowskim będzie o 166% wyższa niż w poprzednim okresie programowania (średnia roczna), natomiast UE15 otrzyma około 30% mniej pomocy, stąd tak ważne są systemy pomocy przejściowej, w szczególności dla takiego państwa jak Hiszpania.

Więcej informacji: decyzje Komisji