Pieejamie līdzekļi

Saskaņā ar finanšu plānu 2007-2013. gadam kohēzijas politikai ir atvēlēti 35,7% no kopējā Eiropas budžeta, t.i., 347,410 miljardi eiro (pašreizējās cenās).

Sadalījums pa mērķiem

Sadalījums pa mērķiem
Sadalījums pa mērķiem

Sadalījums pa dalībvalstīm

Ik gadus Komisija veic orientējošu sadalījumu pa dalībvalstīm, jo īpaši ņemot vērā šādus kritērijus: atbilstīgo iedzīvotāju kopskaits, valsts labklājība, reģiona labklājība un bezdarba līmenis.

Tad katra valsts lemj par piešķīrumu detalizētu sadalījumu pa reģioniem, ņemot vērā ģeogrāfisko atbilstību.

Jaunajām dalībvalstīm piešķirtais atbalsts (gadā vidēji) būs par 166 % lielāks nekā iepriekšējā plānošanas posmā, tajā pašā laikā 15 valstu Eiropa saņems vidēji par 30 % mazāku atbalstu; tāpēc arī pārejas posma atbalsta sistēmas ir tik nozīmīgas, jo īpaši tādās valstīs kā Spānija.

Papildu informācijai skatīt : Komisijas lēmumus