Toetussummad

Vastavalt ajavahemikuks 2007–2013 koostatud finantsperspektiividele on ühtekuuluvuspoliitikale eraldatud 35,7% Euroopa kogueelarvest ehk 347 410 miljardit eurot (jooksevhindades).

Eelarve jaotumine eesmärkide kaupa

Eelarve jaotumine eesmärkide kaupa
Eelarve jaotumine eesmärkide kaupa

Eelarve jaotumine liikmesriikide kaupa

Igal aastal teeb komisjon järgmiste kriteeriumide alusel suunava jaotuse: abikõlblik elanikkond, riigi jõukus, piirkondlik jõukus ja tööpuuduse määr.

Iga liikmesriik otsustab seejärel, kuidas jaotada assigneeringud piirkondade vahel, võttes arvesse geograafilist abikõlblikkust.

Uutele liikmesriikidele määratud toetust suurendatakse eelmise programmeerimisperioodiga võrreldes 166% (keskmiselt aastas), EL 15 toetust vähendatakse keskmiselt 30%. Seepärast on vajalikud üleminekumeetmed, eriti Hispaania puhul.

Lisateabe saamiseks loe komisjoni otsuseid.