Διαθέσιμα ποσά

Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, διατίθεται για την πολιτική συνοχής το 35,7% του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ήτοι 347,410 δις ευρώ (τρέχουσες τιμές).

Κατανομή ανά στόχο

Κατανομή ανά στόχο
Κατανομή ανά στόχο

Κατανομή ανά κράτος μέλος

Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: επιλέξιμος πληθυσμός, εθνική ευημερία, περιφερειακή ευημερία και ποσοστό ανεργίας.

Κάθε κράτος αποφασίζει στη συνέχεια πώς θα κατανείμει τις πιστώσεις ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική επιλεξιμότητα.

Η ενίσχυση που χορηγείται στα νέα κράτη μέλη θα είναι κατά 166% ανώτερη (κατά ετήσιο μέσον όρο) από την ενίσχυση της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, ενώ η βοήθεια για την Ευρώπη των 15 θα είναι μειωμένη κατά 30%. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικά τα μεταβατικά καθεστώτα ενίσχυσης, ιδίως για μια χώρα σαν την Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τις αποφάσεις της Επιτροπής.