Regionpolitiken steg för steg

  1. Budgeten för strukturfonderna och grundprinciperna för hur fonderna ska användas beslutas av Europeiska rådet och Europaparlamentet på grundval av ett förslag från EU-kommissionen.
  2. Kommissionen tar fram och föreslår gemenskapsriktlinjer för sammanhållning i nära samarbete med medlemsländerna. Riktlinjerna ska se till att medlemsländerna anpassar sina program så att de ligger i linje med EU:s prioriteringar, d.v.s. uppmuntrar innovation och företagaranda, ökar tillväxten inom den kunskapsbaserade ekonomin och skapar fler och bättre jobb.
  3. I dialog med kommissionen tar sedan varje medlemsland fram en nationell strategisk referensrami enlighet med de strategiska riktlinjerna. Enligt reglerna ska referensramen vara klar och överlämnas till kommissionen senast fem månader efter det att riktlinjerna antogs. I referensramen lägger medlemslandet fast sin strategi och meddelar vilka operativa programsom planeras. Kommissionen har sedan tre månader på sig för att lämna synpunkter på referensramen och eventuellt begära kompletterande uppgifter.
  4. Kommissionen godkänner referensramen och varje operativt program för sig. Med hjälp av de operativa programmen redogör medlemsländerna för hur de vill omsätta sin planering och sina (respektive regionernas) prioriteringar i praktiken. Det finns dock ett krav: De länder och regioner som omfattas av konvergensmålet måste öronmärka 60 % av sina utgifter för de prioriteringar som följer av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Lissabonstrategin). För de länder som omfattas av målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” är motsvarande siffra 75 %. Kommissionen har antagit runt 450 operativa program för perioden 2007–2013. Arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer medverkar i de operativa programmens planering och genomförande.
  5. Efter kommissionens godkännande är det medlemsländernas och regionernas uppgift att genomföra de operativa programmen. I klarspråk betyder det att de väljer ut, kontrollerar och utvärderar de tusentals projekt som genomförs varje år. Detta arbete genomförs av landets och regionernas ansvariga myndigheter.
  6. Kommissionen avsätter medel i budgeten för utgifterna så att medlemsländerna kan inleda sina program.
  7. Kommissionen betalar de utgifter som medlemsländerna kan styrka.
  8. Kommissionen medverkar i medlemsländernas uppföljning av varje operativt program.
  9. Medlemsländerna lämnar strategirapporter en till kommissionen under hela programperioden 2007–2013.

Mer information hittar du i de nya förordningarna om strukturfonderna.