Faze oblikovanja politike

  1. O proračunu strukturnih skladov in pravilih za uporabo sredstev odločata Svet in Evropski parlament na podlagi predloga Komisije.
  2. Komisija predlaga „strateške smernice Skupnosti o kohezijski politiki“, ki jih oblikuje v tesnem sodelovanju z državami članicami. Smernice zagotavljajo, da države članice uskladijo svoje programe s prednostnimi cilji Evropske unije, torej da spodbujajo inovativnost in podjetništvo, pospešujejo gospodarstvo znanja in ustvarjajo nova in boljša delovna mesta.
  3. Vsaka država članica nato v sodelovanju s Komisijo pripravi „nacionalni strateški referenčni okvir“ (NSRO).V skladu s predpisi mora država članica predložiti Komisiji svoj nacionalni strateški referenčni okvir pet mesecev po sprejetju strateških smernic. V strateškem okviru država opredeli svojo strategijo in predlaga seznam „operativnih programov“, ki jih namerava izvajati. Po prejemu strateškega referenčnega okvira ima Komisija na voljo tri mesece, da pripravi svoje pripombe in zahteva morebitne dodatne informacije.
  4. Komisija delno potrdi nacionalni strateški referenčni okvir in vsak
  5. operativni program (OP). Operativni programi predstavijo prednostne cilje države (in/ali regij) in način, kako bo država izvajala te programe. Vendar obstaja obveznost: države in regije, ki pridobijo sredstva iz cilja „konvergenca“, morajo 60 % izdatkov dodeliti prednostnim ciljem, ki izhajajo iz strategije EU za gospodarsko rast in delovna mesta (lizbonska strategija), za države in regije, ki pridobijo sredstva iz cilja „konkurenčnost in zaposlovanje“, pa je ta delež 75 %. Evropska komisija bo v obdobju 2007–2013 sprejela približno 450 operativnih programov. Gospodarski in socialni partnerji pa tudi organizacije civilne družbe sodelujejo pri načrtovanju programov in vodenju operativnih programov.
  6. Ko Komisija sprejme odločitev glede operativnih programov, morajo država članica in njene regije začeti izvajati programe, torej izbrati tisoče projektov za vsako leto, jih nadzirati in oceniti. To delo opravljajo organi za upravljanje v vsaki državi oziroma regiji.
  7. Komisija odobri izdatke da lahko država članica začne izvajati programe.
  8. Komisija plača izdatke ki jih potrdi država članica.
  9. Komisija spremlja vse operativne programe skupaj z državami članicami.
  10. Komisija in države članice predložijo strateška poročila en v času programskega obdobja 2007–2013.

Več o tem na strani o novih predpisih o strukturnih skladih.