Etapy polityki

 
  1. Decyzję dotyczącą budżetu funduszy strukturalnych oraz zasad jego wykorzystania podejmuje Rada i Parlament Europejski na podstawie propozycji Komisji Europejskiej.
  2. W wyniku ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja proponuje Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na temat spójności. Jest to fundament polityki nadający jej strategiczny wymiar. Wytyczne te gwarantują, że państwa członkowskie dostosują swoje programy do priorytetów Unii: wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, faworyzowanie gospodarki opartej na wiedzy i tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy.
  3. Następnie, podczas stałego dialogu z Komisją, każde państwo członkowskie przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), zgodne ze Strategicznymi Wytycznymi. Regulamin przewiduje, że po przyjęciu Strategicznych Wytycznych państwo ma pięć miesięcy na złożenie do Komisji swoich NSRO. Ramy te określają strategię wybraną przez państwo i proponują listę „programów operacyjnych”, które zamierza wdrożyć. Po otrzymaniu NSRO Komisja ma trzy miesiące na przedstawienie komentarzy i zażądanie, by państwo członkowskie ewentualnie dostarczyło dodatkowych informacji.
  4. Komisja zatwierdza części NSRO oraz każdy program operacyjny (PO). Programy operacyjne prezentują priorytety państwa (i/lub regionów) oraz sposób, w jaki będzie ono realizowało cały okres programowania. Istnieje jednak pewien obowiązek: państwa i regiony objęte celem Konwergencja - 60 % wydatków musi być przeznaczonych na priorytety wynikające ze strategii Unii na rzecz wzrostu i zatrudnienia (nazywanej „strategią lizbońską”), państwa i regiony objęte celem Konkurencyjność i zatrudnienie – procent ten wynosi 75%. W latach 2007-2013 Komisja Europejska przyjmie około 450 programów operacyjnych. W programowaniu i zarządzaniu PO uczestniczą partnerzy gospodarczy i społeczni a także organizacje spółek cywilnych.
  5. Po podjęciu przez Komisję decyzji w sprawie programów operacyjnych państwa członkowskie i regiony rozpoczynają wdrażanie programów, to znaczy zatwierdzają tysiące projektów, które będą realizowane każdego roku, monitorują je i ewaluują. Wszystkie te działania prowadzone są za pośrednictwem tak zwanych „jednostek zarządzających” właściwych dla każdego państwa i/lub każdego regionu.
  6. Komisja uruchamia wydatki (żeby pomóc państwom członkowskim rozpocząć realizację programów).
  7. Komisja pokrywa wydatki potwierdzone przez poszczególne państwa członkowskie.
  8. Komisja wraz z każdym państwem członkowskim uczestniczy w monitorowaniu każdego programu operacyjnego.
  9. Komisja i państwa członkowskie przedkładają raporty strategiczne en przez cały okres programowania 2007-2013.

Więcej informacji: nowe rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych