Sanglaudos ir regioninės politikos įgyvendinimo etapai

  1. Taryba ir Europos Parlamentas remdamiesi Komisijos pasiūlymu nustato struktūrinių fondų biudžetą ir jo naudojimo taisykles.
  2. Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis siūlo Bendrijos sanglaudos politikos strategines gaires. Vadovaudamosi šiomis gairėmis valstybės narės programavimo veiklą turi derinti su ES prioritetais, t. y. skatinti naujoves ir verslumą, remti žinių ekonomikos augimą ir kurti naujas bei geresnes darbo vietas.
  3. Kiekviena valstybė narė, nuolat konsultuodamasi su Komisija, rengia su strateginėmis gairėmis suderintą nacionalinę bendrąją strategiją Reglamente nustatyta, kad po strateginių gairių priėmimo dienos valstybės narės per penkis mėnesius turi pateikti Komisijai nacionalinę bendrąją strategiją, kurioje turi apibrėžti pasirinktą strategiją ir nurodyti veiksmų programas, kurias ketina įgyvendinti. Gavusi nacionalinę bendrąją strategiją, Komisija per tris mėnesius gali teikti pastabas ir prašyti valstybių narių papildomos informacijos.
  4. Komisija iš dalies patvirtina nacionalinę bendrąją strategiją ir kiekvieną veiksmų programą. Veiksmų programose nurodomi valstybės (ir (arba) regionų) prioritetai ir apibrėžiama, kaip bus atliekama programavimo veikla. Valstybėms narėms taikomas vienas įpareigojimas: pagal konvergencijos tikslą remiamos šalys ir regionai 60 % išlaidų turi skirti ES ekonomikos augimo ir užimtumo strategijos (Lisabonos strategija) prioritetinėms sritims. Pagal konkurencingumo ir užimtumo tikslą remiamos šalys ir regionai šioms sritims turi skirti 75 % išlaidų. Komisija 2007–2013 metams patvirtins apie 450 veiksmų programų. Rengiant ir valdant veiksmų programas taip pat dalyvauja ekonominiai ir socialiniai partneriai bei pilietinės visuomenės organizacijos.
  5. Komisijai priėmus sprendimą dėl veiksmų programų, valstybės narės ir jų regionai turi įgyvendinti šias programas, t. y. pasirinkti projektus, kuriuos ketina įgyvendinti kiekvienais metais, juos stebėti ir vertinti. Už šią veiklą yra atsakingos kiekvienos šalies ir (arba) kiekvieno regiono valdžios institucijos.
  6. Komisija įsipareigoja apmokėtivalstybių narių išlaidas kad jos galėtų pradėti įgyvendinti programas.
  7. Komisija apmoka valstybių narių patvirtintas per Member State išlaidas.
  8. Komisija kartu su valstybėmis narėmis stebi, kaip įgyvendinama kiekviena veiksmų programa.
  9. Komisija ir valstybės narės per visą 2007–2013 m. programavimo laikotarpį rengia strategines ataskaitas en

Daugiau apie tai: žr. naujuosius struktūrinių fondų srities reglamentus.