A támogatások elosztásának menete

  1. Az Európai Parlament és a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – dönt a strukturális lapok költségvetéséről és a felhasználás szabályairól.
  2. A Bizottság – a tagállamokkal szoros együttműködésben – elkészíti a kohézióról szóló uniós stratégiai iránymutatások, tervezetét. Az iránymutatások biztosítják, hogy az államok az Unió prioritásainak megfelelően olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek elősegítik az innovációt és a vállalkozási kedv fellendülését, a tudásalapú gazdaság térnyerését, valamint magasabb szakképzettséget igénylő munkahelyek teremtését.
  3. Ezután minden tagállam elkészíti saját nemzeti stratégiai referenciakeretét (NSRK), melyet a stratégiai iránymutatásokkal összhangban, a Bizottsággal való folyamatos egyeztetés mellett dolgoz ki. A rendelet előírja, hogy a stratégiai iránymutatások elfogadása után a tagállamoknak öt hónap áll rendelkezésükre, hogy nemzeti stratégiai referenciakeretüket benyújtsák a Bizottsághoz. Az állam a referenciakeretben meghatározza a választott nemzeti stratégiát, valamint felsorolja a végrehajtani kívánt „operatív programokat” (OP). A referenciakeret benyújtását követően a Bizottságnak három hónap áll rendelkezésére, hogy véleményezze azt, illetve kiegészítő információkat kérjen.
  4. A Bizottság jóváhagyja a referenciakeret, valamint az egyes operatív programokat. Az OP-k tartalmazzák a tagállam (és/vagy a régiók) legfontosabb prioritásait, valamint a programozás végrehajtásának módját. Az Unió egyetlen kikötéssel él a támogatás-felhasználás programozása tekintetében: a „konvergencia” célkitűzés kedvezményezettjei közé tartozó országok és régiók a támogatások 60%-át, a „versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretei közt támogatható országok és régiók pedig a támogatások 75%-át kötelesek a lisszaboni stratégiában megfogalmazott uniós prioritások, azaz a növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére fordítani. A 2007–2013-as időszakra az Európai Bizottság előreláthatólag mintegy 450 operatív programot fogad majd el. Az operatív programok kidolgozásában és irányításában mind gazdasági, mind szociális partnerek, illetve civil társadalmi szervezetek is közreműködnek.
  5. Miután a Bizottság döntött az egyes operatív programoksorsáról, a végrehajtás feladata a tagállamokra és régióikra hárul. Ez évente több ezer új projekt kiválasztásátellenőrzését és értékelését jelenti. Az operatív programok lebonyolítására minden tagállam és/vagy régió ún. „irányító hatóságokat” jelöl ki.
  6. A Bizottság kötelezettségvállalást tesz a tagállamok felé a költségek kifizetését illetően, ezzel lehetővé téve azok számára a programok elindítását.
  7. A Bizottság kifizeti a tagállamok számára az igazoltan felmerült kiadásokra nyújtandó támogatási összegeket
  8. A tagállamokkal együtt a Bizottság is nyomon követi az egyes operatív programok előrehaladását.
  9. A Bizottság és a tagállamok egészen a 2007–2013-as programozási időszak végéig stratégiai jelentéseket en akészítenek.

A témáról bővebben a strukturális alapokról szóló új rendeletek linkre kattintva olvashat.