Menetlusetapid

  1. Struktuurifondide eelarve ja kasutuseeskirjade üle otsustavad nõukogu ja Euroopa Parlament, võttes aluseks komisjoni ettepaneku.
  2. Komisjon teeb ettepaneku ühenduse ühtekuuluvusalaste strateegiliste suuniste kohta, mis on kindlaksmääratud tihedas koostöös liikmesriikidega. Suunistega tagatakse liikmesriikidepoolne tegevuskava kohandamine vastavalt Euroopa Liidu prioriteetidele edendada innovatsiooni ja ettevõtlust, soodustada majanduskasvu ja luua rohkem suuremat kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.
  3. Seejärel koostab iga liikmesriik koostöös komisjoniga riigi strateegilise raamistiku, mis vastab strateegilistele suunistele. Eeskirjade kohaselt on liikmesriigil pärast strateegiliste suuniste vastuvõtmist viis kuud aega, et esitada komisjonile riigi strateegiline raamistik. Raamistiku abil määratakse kindlaks liikmesriigi valitud strateegia ning tehakse ettepanek liikmesriigi rakendatavate tegevuskavade kohta. Komisjonil on pärast riigi strateegilise raamistiku kättesaamist aega kolm kuud selle kommenteerimiseks ning võimaliku lisateabe nõudmiseks.
  4. Komisjon kinnitab osaliselt riigi strateegilise raamistiku ning iga tegevuskava. Tegevuskavas esitatakse liikmesriigi (ja/või piirkondade) prioriteedid ning tegevuskava rakendamise viis. Sellega on seotud üks kohustus: lähenemiseesmärgi raames abikõlblike riikide puhul tuleb 60% kulutustest suunata Euroopa Liidu strateegiast tulenevatele prioriteetidele seoses majanduskasvu ja tööhõivega (Lissaboni strateegia). Konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames abikõlblike riikide ja piirkondade puhul on protsendimääraks 75%. Euroopa komisjon võtab ajavahemikuks 2007–2013 vastu umbes 450 tegevuskava. Tegevuskavade planeerimisest ja haldamisest võtavad veel osa majandus- ja sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskonda esindavad organisatsioonid.
  5. Pärast komisjoni otsust tegevuskavade kohta on liikmesriigi ja selle piirkondade ülesandeks tegevuskava rakendamine, s.t valida igal aastal välja tuhandeid projekte, ning neid kontrollida ja hinnata, Seda teevad iga riigi ja/või iga piirkonna korraldusasutused.
  6. Komisjon võtab kulukohustused, mis võimaldavad liikmesriigil alustada tegevuskava rakendamist
  7. Komisjon tasub ainult liikmesriikide tõendatud kulud.
  8. Komisjon osaleb tegevuskava järelevalves koos liikmesriikidega.
  9. Komisjon ja liikmesriigid esitavad tegevuskavadeks ettenähtud ajavahemiku (2007–2013) jooksul strateegilised aruanded en

Lisateabe saamiseks vt struktuurifondide uued eeskirjad