Τα διάφορα στάδια της πολιτικής

  1. Ο προϋπολογισμός των διαρθρωτικών ταμείων και οι κανόνες χρησιμοποίησής του αποφασίζονται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής.
  2. Η Επιτροπή προτείνει τους «κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη συνοχή» που καθορίζονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι προσανατολισμοί αυτοί εγγυώνται ότι τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τον προγραμματισμό τους στις προτεραιότητες της Ένωσης, δηλαδή ενθαρρύνουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, προωθούν την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης.
  3. Στη συνέχεια, με βάση τους στρατηγικούς αυτούς προσανατολισμούς, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα «εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς» (ΕΣΠΑ), διατηρώντας συνεχή διάλογο με την Επιτροπή. Ο κανονισμός προβλέπει ότι, μετά την έγκριση των στρατηγικών προσανατολισμών για τη συνοχή, το κράτος μέλος διαβιβάζει εντός πέντε μηνών το ΕΣΠΑ στην Επιτροπή. Το πλαίσιο αναφοράς καθορίζει τη στρατηγική που επιλέγει το συγκεκριμένο κράτος και προτείνει έναν κατάλογο προς υλοποίηση «επιχειρησιακών προγραμμάτων». Η Επιτροπή διατυπώνει τις παρατηρήσεις της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του ΕΣΠΑ και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.
  4. Η Επιτροπή επικυρώνει εν μέρει το ΕΣΠΑ, καθώς και κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ). Τα ΕΠ αποτυπώνουν τις προτεραιότητες του κράτους (και/ ή των περιφερειών) και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το κράτος θα διεξάγει τον προγραμματισμό του. Ωστόσο, υπάρχει μια δέσμευση: για τις χώρες και τις περιφέρειες του στόχου «σύγκλιση», το 60 % των δαπανών πρέπει να διατίθεται για τις προτεραιότητες που απορρέουν από τη στρατηγική της Ένωσης υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης (στρατηγική της Λισαβόνας). Το ποσοστό ορίζεται σε 75 % για τις χώρες και τις περιφέρειες του στόχου «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Για την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει περίπου 450 επιχειρησιακά προγράμματα. Στον προγραμματισμό και στη διαχείριση των ΕΠ συμμετέχουν οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
  5. Μετά την απόφαση της Επιτροπής για τα επιχειρησιακά προγράμματα, κάθε κράτος μέλος και οι περιφέρειές του αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων, δηλαδή την επιλογή των χιλιάδων έργων που θα εκτελούνται κάθε χρόνο, καθώς και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Το έργο αυτό ανατίθεται στις «διαχειριστικές αρχές» που ορίζονται για κάθε κράτος μέλος και / ή περιφέρεια.
  6. Η Επιτροπή δεσμεύει τις δαπάνες προκειμένου να καταστήσει δυνατό για το κράτος μέλος να αρχίσει να υλοποιεί τα προγράμματα.
  7. Η Επιτροπή καταβάλλει τις δαπάνες που έχει πιστοποιήσει το κράτος μέλος.
  8. H Επιτροπή συμμετέχει στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από κοινού με τα κράτη μέλη.
  9. Στρατηγικές εκθέσεις en υποβάλλονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τους νέους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία