Etapy politiky

  1. Rada a Evropský parlament rozhodnou na základě návrhu Komise o rozpočtu strukturálních fondů a pravidlech jejich využívání.
  2. Komise navrhne „strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost“, jež vypracuje v úzké spolupráci s členskými státy. Účelem obecných zásad je zajistit sladění plánů členských států s prioritami EU, tj. jejich zaměření na podporu inovací, podnikání, znalostní ekonomiky a vytváření více pracovních míst a zvyšování jejich kvality.
  3. V rámci soustavného dialogu s Komisí a v souladu se strategickými obecnými zásadami pak každý členský stát vypracuje svůj „národní strategický referenční rámec“. Podle nařízení musí členské státy Komisi odevzdat své národní strategické referenční rámce do pěti měsíců od přijetí strategických obecných zásad. Referenční rámec stanoví strategii zvolenou členským státem a uvede seznam „operačních programů“, které stát hodlá provádět. Po přijetí referenčního rámce má Komise tři měsíce na to, aby předložila své připomínky a případně požádala o doplňující informace.
  4. Komise schválí části referenčního rámce, jakož i každý operační program. Operační programy představují priority státu (nebo regionů) a jeho koncepci využívání programů. Platí nicméně podmínka, že v případě zemí a regionů, na něž se vztahuje cíl „konvergence“, musí být 60 % výdajů přiděleno na priority vyplývající ze strategie EU na podporu růstu a zaměstnanosti (lisabonská strategie). V případě zemí a regionů, na něž se vztahuje cíl „konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je to 75 % výdajů. Na období 2007-2013 schválí Evropská komise přibližně 450 operačních programů. Na plánování a správě operačních programů se podílejí hospodářští a sociální partneři i občanské organizace.
  5. Poté, co Komise rozhodne o operačních programech, je úkolem členského státu a jeho regionů zajistit provádění programů, tj. vybrat tisíce projektů z těch, které každým rokem vznikají, a zajistit jejich kontrolu a hodnocení. Veškerou tuto práci provádějí tzv. „řídící orgány“ fungující v rámci jednotlivých zemí či regionů.
  6. Komise učiní závazky na výdaje, aby členskému státu umožnila zahájení programů.
  7. Komise proplatí výdaje certifikované členským státem.
  8. Komise se podílí na sledování operačních programů společně s členskými státy.
  9. Po celé programové období 2007-2013 předkládají Komise i členské státy strategické zprávy.

Více informací viz nová nařízení o strukturálních fondech.