Navigation path

Additional tools

Publikacije

Revija Panorama - Trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja

Revija je natisnjena tudi v angleščini, nemščini in francoščini. Če želite prejemati elektronsko različico revije, se prijavite na naš seznam pošiljanja.
Panorama 51

Nr 51. - Nova Komisija je začela opravljati funkcijo

V zimski izdaji Panorame prednjači obsežen intervju z novo komisarko za regionalno politiko Corino Crețu, v katerem opisuje svojo vizijo razvoja politike v prihodnjih letih. Drug pomemben članek pojasnjuje, kako kohezijska politika EU prispeva k reševanju izzivov podnebnih sprememb in energetske varnosti z vlaganjem v nizkoogljično gospodarstvo. Predstavljamo tudi številne pobude Evropske komisije za pomoč državam članicam EU pri krepitvi upravne zmogljivosti za upravljanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter analiziramo „poročilo Luca Van den Branda“ o upravljanju in partnerstvu na več ravneh, katerega cilj je zagotoviti večjo skladnost med strategijo Evropa 2020 in partnerskimi sporazumi.

V drugih člankih smo pregledali uspeh letošnjega dogodka OPEN DAYS v Bruslju, povzeli glavne izzive in rezultate italijanskega predsedovanja Evropskemu svetu, si ogledali prihodnost agende za mesta EU ter raziskali preteklost, sedanjost in prihodnost medregionalnega teritorialnega sodelovanja.

V publikacijo so vključeni tudi standardni izbor novic in predstavitve projektov iz celotne EU.

de en fr pdf 44p. (3.5MB)

Panorama 50

Nr 50. - Na poti do inovacij

Jesenska izdaja revije Panorama vsebuje več člankov, posvečenih 50. izdaji revije. Najpomembnejši med njimi je ekskluzivni intervju s komisarjem Johannesom Hahnom, v katerem je povzel spremembe na področju kohezijske politike v času svojega mandata. Poglobljen članek o nedavno objavljenem 6. poročilu o kohezijski politiki prikazuje, kako kohezijska politika pomaga Evropi, da bi se izvlekla iz gospodarske krize, ter spodbuja inovativno in zeleno rast. Novice v zvezi s sprejetjem sporazumov o partnerstvu s poudarkom na Grčiji: njihove priprave za novo obdobje naložb je pojasnil predstavnik grškega Ministrstva za razvoj in konkurenčnost.

V drugih člankih predstavljamo letošnji dogodek OPEN DAYS v Bruslju, kako napreduje Evropska mestna agenda, podrobnosti ciljev Evropskega socialnega sklada ter profil Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO).

V posebnem razdelku „Prispevki bralcev“ objavljamo mnenja o reviji Panorama in predloge za njen razvoj. V publikacijo so vključeni tudi standardni izbor novic in predstavitve projektov iz celotne EU.

de en fr pdf 48p. (3.5MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 49

Nr 49. - Poletj 2014 – Vzpostavljanje partnerstev

Poletna izdaja revije Panorama ponuja najnovejše informacije o poteku sprejemanja partnerskih sporazumov in v intervjuju z vodilnimi v danskih organih upravljanja podrobneje predstavlja prvi sprejeti sporazum (danski).Prav tako se ozremo na deset let širitve s pregledom napredka držav članic, ki so se pridružile Uniji od leta 2004, in kakšne koristi so imele od kohezijske politike.

V tej številki opisujemo pomembne nove smernice glede upravljanja in orodja za boj proti goljufijam; gremo v zakulisje Odbora regij, ki praznuje 20. obletnico; izpostavljamo delo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pri podpori obalnih podjetij in skupnosti; in tu je tudi poročilo komisarja Hahna z letošnjega foruma World Urban Forum v Medellinu.

Kot v prejšnjih izdajah tudi tokrat naši bralci prispevajo k razpravi v rubriki „Z vašimi besedami“, kjer predstavniki držav članic EU, regij in združenj iz vse Evrope izražajo svoja mnenja o reformi in pričakovanja v zvezi z novim obdobjem financiranja.Vključeni so tudi standardni izbor novic in predstavitve projektov iz celotne EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 48p. (6MB)

Panorama 48

Nr 48. - Zima 2013 - Kohezijska politika 2014-2020 - Uspehi se vrstijo

Tema zimske izdaje revije Panorama je reforma kohezijske politike za obdobje 2014–2020. V reviji so natančno analizirane posledice, ki jih bo imela ta reforma za vse zainteresirane strani.V ekskluzivnem intervjuju je predsednik Evropske komisije Barroso na kratko predstavil, kako bo reforma kohezijske politike prispevala k rasti in delovnim mestom ter doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020.

V razpravo o tej temi so se vključili tudi naši bralci, saj so v rubriki „Z vašimi besedami“ objavljeni prispevki predstavnikov držav članic EU, regij in združenj iz vse Evrope, v katerih izražajo svoja mnenja o reformi in pričakovanjih v zvezi z novim obdobjem financiranja.

V drugih rubrikah te izdaje so predstavljene ključne točke reforme in tematske prednostne naloge. Opisan je tudi postopek potrjevanja proračuna z vidika Evropskega parlamenta. Prav tako so predstavljeni načini, kako zaprositi za pridobitev financiranja. Poleg tega je v eni od rubrik tudi pregled strategij in obveznosti v zvezi z obveščanjem.Vključeni so tudi standardni izbor novic in predstavitve projektov iz celotne EU.

de en fr pdf 48p. (6MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl svpdf 48p. (6MB)

Panorama 47

Nr 47. - Jesen 2013 - Ekološke inovacije: Regije EU vodijo premike k zelenemu gospodarstvu

Jesenska izdaja revije Panorama je zdaj na voljo v spletu jeziku. V osrednji temi je predstavljena vodilna vloga regij EU pri razvoju na področju ekoinovacij. Evropski strukturni in investicijski skladi spodbujajo pametno in trajnostno rast prek zelenih in energetsko učinkovitih projektov, predstavljenih v tem članku. Vključen je tudi izbor člankov, ki predstavljajo nekatere glavne delavnice in seminarje na letošnjem dogodku OPEN DAYS, od programa usposabljanja na višji ravni v okviru univerze OPEN DAYS do odnosov med EU ter Kitajsko in Japonsko.

V tej izdaji so na voljo tudi pregled makroregionalnih strategij, ki se uporabljajo pri koordinaciji izvajanja projektov v donavski in baltskih regijah, novice o podpori iz strukturnih skladov EU pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in pojasnilo glede naknadnega postopka ocenjevanja v obdobju 2007–2013. Prav tako je na voljo tudi standardni izbor novic in predstavitev projektov iz celotne EU.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 46

Nr 46. - Poletje 2013 - Panorama pozdravlja Hrvaško

Poletna izdaja revije Panorama za leto 2013 je zdaj na voljo v spletu v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Osrednja tema je članek o pristopu Hrvaške k EU, ki na šestih straneh zajema pregled pristopnega procesa, predstavitev najpomembnejših gospodarskih panog na Hrvaškem, primere uspešnih projektov ter intervju s podpredsednikom Vlade Republike Hrvaške in ministrom za regionalni razvoj in sklade EU Brankom Grčićem.

Druga osrednja tema je vpogled v skupno revizijsko poizvedbo (Evropska komisija in nacionalni organi), ki zagotavlja, da se sredstva kohezijske politike ustrezno porabljajo. Ta številka vsebuje tudi pregled nedavno objavljenega strateškega poročila o kohezijski politiki, napovednik za oktobrski dogodek OPEN DAYS in članek o pregledu predpisov o državni pomoči.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hr hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 45

Nr 45. - Pomlad 2013 - Zbliževanje skupnosti

Glavna tema te izdaje je vloga kohezijske politike pri ponovnem vzpostavljanju rasti v Evropi. Kohezijska politika je naložbeno orodje proračuna EU, katerega cilj je spodbuditi rast in konkurenčnost prek izkoriščanja regionalnih prednosti. Politika bo v prihodnosti še bolj okrepila doseganje ciljev strategije „Evropa 2020“, poleg tega pa se bo osredotočila na trajnostne naložbe z bolj učinkovito uporabo naložb EU, nacionalnih in regionalnih naložb.

Ostale osrednje teme vključujejo še program PEACE v okviru Evropske unije, s katerim si prizadevajo k spravi razdeljenih skupnosti na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske, ter članek o ključni vlogi mest – gonilnih silah evropskega gospodarstva. Komisija je pred kratkim ustvarila obsežno zbirko podatkov o najboljših dobrih praksah za razvoj mest in tako poskrbela za podroben pregled projektov, ki so lahko vir navdiha za mesta, organe upravljanja in druge zainteresirane strani.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 44

Nr 44. - Zima 2012 - Pametna specializacija, Gonilo prihodnje gospodarske rasti v evropskih regijah

Zimska izdaja revije Panorama za leto 2012 z naslovom „Pametna specializacija“ je zdaj na voljo v spletu. Osrednja tema je 6-stranski prispevek o strategijah pametne specializacije, ki so gonilo regionalne gospodarske rasti. Prispevek analizira definicije in možnosti za pametno specializacijo, podporo, ki jo zagotavlja platforma S3, in poroča z delavnice Evropske komisije v Bariju septembra 2012, ki je pomagala italijanskim regijam pri pripravi na uporabo teh strategij v programskem obdobju 2014–2020.

Druga pomembnejša tema je ekskluzivni intervju s poljsko ministrico za regionalni razvoj Elżbieto Bieńkowsko, v katerem pripoveduje, kako je Poljska od leta 2004, ko je vstopila v Evropsko unijo, napredovala v razvoju infrastrukture, ustvarjanju delovnih mest in povečanju BDP-ja. V naslednjem programskem obdobju pričakuje povečanje naložb v raziskave in inovacije, trajnostne oblike energije in rešitve transporta.

V izdaji lahko preberete tudi o najnovejši raziskavi Eurobarometra „A view from the regions“ (Mnenja iz regij), ki odkriva presenetljivo pozitivne rezultate glede kakovosti življenja in obetov za prihodnost. Objavljeni so tudi zmagovalci fotografskega natečaja Evropa v moji regiji skupaj s posterjem, sestavljenim iz nekaterih najboljših prispelih fotografij.

Revija vsebuje tudi napovednik za nagrade Regiostars 2014 in nove zgodbe o uspešnih projektih iz regij v Evropski uniji.

de en fr pdf 40p. (4MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (4MB)

Panorama 43

Nr 43. - Jesen 2012 - Vlaganje v regije - Uporaba finančnih instrumentov za podporo regionalni politiki

Eden od inovativnih načinov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti regionalne politike EU je uporaba finančnih instrumentov. Ti podporni mehanizmi, ki obsegajo vse, od tehnik finančnega inženiringa do zmogljivosti tehnične pomoči, lahko pritegnejo dodatne vire financiranja ter dodatno strokovno znanje in izkušnje.

de en fr pdf 40p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 40p. (3MB)

Panorama 42

Nr 42. - Poletje 2012 - Partnerstvo v kohezijski politiki - Krepitev izvajanja ključnega načela

Bistvo uspešne rabe strukturnih skladov EU je partnerstvo pri načrtovanju, izvajanju ter ocenjevanju programov z lokalnimi igralci na različnih ravneh. Da se doseže največji možni učinek in zagotovi najučinkovitejša raba sredstev EU, je treba učinkovito izkoristiti in vključiti strokovno znanje različnih partnerjev.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 41

Nr 41. - Pomlad 2012 - Usmerjenost ciljev - Izboljšanje kohezijske politike

Glavni cilj novega pristopa k kohezijski politiki, ki smo ga razkrili v oktobrski številki leta 2011, je pametnejša in bolj usmerjena politika. Tako lahko kohezijska politika po letu 2013 postane osrednja naložbena strategija Evropske unije in ključno orodje za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, tj. ustvarjanje delovnih mest in rasti.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 40

Nr 40. - Zima 2011/2012 - Kohezijska politika 2014-2020 Vlaganje v regije Evrope

Komisija je oktobra razkrila svoje predloge v zvezi s kohezijsko politiko po letu 2013. V tej izdaji revije Panorama predstavljamo pregled teh predlogov in komentarje nekaterih ključnih interesnih skupin.

Ta nov pristop h kohezijski politiki se pojavlja v času, ko je gospodarska rast nujno potrebnav vseh državah članicah EU. Evropa mora sedaj bolj kot kadar koli prej ustrezno vlagati na vseh ravneh, da bo aktivirala svoj gospodarski potencial in ustvarila delovna mesta.

V okviru kohezijske politike se upravlja več kot 350 milijard EUR – tretjina celotnega proračuna EU – zato bi morala ta po našem mnenju postati pomemben instrument za doseganje navedenih ciljev.

de en fr pdf 36p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 36p. (5MB)

Panorama 39

Nr 39. - Jesen 2011 - 2020 Vloga regionalne politike
v prihodnosti Evrope

V tej številki Panorame smo preverili vlogo regionalne politike pri pomoči državam članicam, da dosežejo cilje strategije Evropa 2020 ter tako zagotovijo visoko stopnjo zaposlenosti, produktivnost in socialno kohezijo.

Strategija Evropa 2020 se osredotoča na tri medsebojno povezana področja pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Celovit pristop obravnava glavne izzive, s katerimi se Evropa zdaj srečuje in se bo z njimi ukvarjala tudi v prihodnjem desetletju, kot so staranje prebivalstva, nezadostno kvalificirana delovna sila, potreba po več inovacijah, povezava med gospodarsko rastjo in slabšanjem okolja ter energetska varnost.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv pdf 28p. (3MB)

Panorama 38

Nr 38. - Poletje 2011 : Povezovanje Evrope - Prometna in regionalna politika

Promet je veliko več kot samo to, da pridemo iz enega kraja v drugega: gre za omrežja, ki jih podpirajo in razvijajo evropski skladi in tako pomagajo zagotoviti gospodarsko rast, trajnost in dostop do ključnih storitev. V tej številki Panorame si bomo ogledali celotno podobo, od železniških povezav med državami do okoljsko prijaznih urbanih prometnih sistemov.

de en fr pdf 28p. (3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (3MB)

Panorama 37

Nr. 37 - Pomlad 2011 : Strategija EU za Podonavsko regijo - Skupen odgovor na skupne izzive

Donava, ki je s približno 2 850 km druga najdaljša reka Evrope, povezuje Schwarzwald s Črnim morjem in teče skozi deset držav, v njenem porečju pa poleg teh ležijo še štiri države. Hidroelektrarne, vseevropski prometni koridor in dom za nekatere izmed najredkejših živalskih vrst Evrope – pritiski, ki jih prenaša reka, so si pogosto v navzkrižju, politične spremembe v regiji pa na svoj način vplivajo na premagovanje izzivov.

de en fr pdf 28p. (5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf

bs hr mo sr uk pdf

Panorama 36

Nr. 36 - Zima 2010-2011 : Doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti - Peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Zahvaljujoč strategiji Evropa 2020 EU zdaj spodbuja dolgoročno vizijo za svoje socialnotržno gospodarstvo. Cilj strategije, ki je bila sprejeta junija 2010, je v naslednjem desetletju nuditi pomoč Evropi pri uspešnem izhodu iz gospodarske krize in obenem zagotoviti, da bodo države članice stopile na pot trajnostne rasti, ki bo v prihodnjih letih vodila k blaginji in družbenemu napredku.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (5MB)

Panorama 35

Nr 35. - Jesen 2010 : Proti večji socialni vključenosti – prispevek regionalne politike

Leto 2010 je EU razglasila za leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Ta številka Panorame obravnava to vprašanje in podrobneje preučuje, kako ukrepi, ki jih financira regionalna politika, prispevajo k uresničitvi ciljev EU za vključujočo in produktivno družbo.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt ro sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama OD2010

Nr. 34 - Poletje 2010 : Regionalna politika, celovit pristop pogled 360°

V zadnjih letih je bila razprava o evropski kohezijski politiki usmerjena v njene koristi v smislu „celovitega pristopa“ k oblikovanju politike. Toda kaj zares pomeni? Ta številka revije Panorama pojasnjuje, kaj dejansko je celovit pristop.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 33

Nr. 33 - Pomlad 2010 : Vrednotenje regionalne politike - Vpogledi in rezultati

V obdobju med letoma 2000 in 2006 je bila za kohezijsko politiko namenjena tretjina proračuna EU, poleg tega se je ta politika znašla pred zgodovinsko preizkušnjo in je pomagala pisati zgodovino. Širitev EU na deset novih držav članic v letu 2004 je tako kot nikoli doslej poglobila gospodarske in družbene razlike. Politika se je morala odzvati na ta izziv, pri čemer ni smela pozabiti na „stare“ države EU-15.

de en fr pdf 28p. (1.3MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (1.3MB)

Panorama 32

Nr. 32 - Zima 2009-2010 : Obveščanje o regionalni politiki EU - Naj spregovorijo dosežki

Ogromen proračun, ambiciozni programi in obsežni projekti – ne glede na to, kako vpliven element Evropske unije je evropska regionalna politika, se mora še vedno truditi, da je dovolj opažena. V tej številki Panorame obravnavamo pomen stikov z javnostmi, preučujemo predpise, zaradi katerih je obveščanje javnosti obvezno, pobližje spoznavamo načine, kako lahko predstavniki za stike z javnostmi prenesejo sporočilo, in raziskujemo zanimive primere uspešnih dejavnosti, ki se bolj kot na proračun zanašajo na ustvarjalnost.

de en fr pdf 28p. (4.5MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (6.2MB)

Panorama 31

Nr. 31 - Jesen 2009 : Podnebne spremembe – odzivi na regionalni ravni

62% vprašanih Evropejcev meni, da so podnebne spremembe največja težava, s katero se spopada svet, in to grožnjo enako resno obravnavata regionalna politika in Evropska komisija kot celota. EU uvaja vrsto ukrepov za krepitev odpornosti na učinke podnebnih sprememb in zmanjšanje izpustov. Novinarji Panorame smo preučili posledice podnebnih sprememb in primere, kako se uvedene politike in ukrepi lahko združijo v spopadu proti vplivu že izpuščenih izpustov in zmanjšanju izpustov v prihodnosti.

de en fr pdf 28p. (3.8MB)

bg cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 30

Nr. 30 - Poletje 2009 : Strategija EU za regijo Baltskega morja – za trajnostno in uspešno prihodnost

Velik del 8000-kilometrske obale Baltskega morja pripada osmim državam članicam EU, ki imajo vsaka svoje prioritete in skrbi, gospodarske imperative in politične interese. Okoli Baltskega morja kot pomorske avtoceste, vse prepogosto pa tudi odlagališča, živi skoraj sto milijonov ljudi. Čeprav že več let poteka sodelovanje za izboljšanje stanja morja, se to še vedno slabša: zato je Evropska unija pozvala Komisijo, naj izdela vitalno strategijo, ki bo omogočila svetlejšo prihodnost regije.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Panorama 29

Nr. 29 - pomlad 2009 : Ustvarjalnost in inovativnost: spodbujanje konkurenčnosti v regijah

2009 – evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti ima za cilj spodbuditi širok vnovični razmislek, kaj ustvarjalnost in inovativnost pomenita in kako lahko prispevata k našemu osebnemu, gospodarskemu in družbenemu razvoju. Koncept je širok, izraze je težko opredeliti in čeprav področje priteguje vse več raziskovalcev, je rezultate za zdaj še vedno težko izmeriti. Vseeno pa ni nobenega dvoma, da je treba ta vprašanja raziskati, če želi EU ostati konkurenčna in če hoče negovati vrednote, ki so skupne njenim državam članicam.

de en fr pdf 28p. (1.8MB)

cs da el es et hu it lt lv nl pl pt sk sl fisv pdf 28p. (3.2MB)

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji