Euroopa Liidu Solidaarsusfond

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) loodi selleks, et reageerida loodusõnnetustele ning väljendada Euroopa solidaarsust katastroofipiirkondade suhtes. Fondi loomiseks andsid tõuke 2002. aasta suvel Kesk-Euroopat tabanud tõsised üleujutused. Uheksa aastat hiljem on seda kasutatud 45 loodusõnnetuse puhul, mille hulka kuuluvad erinevad katastroofid, nagu üleujutused, metsatulekahjud, maavärinad, tormid ja põud. 23 erinevat Euroopa riiki on seni saanud toetust rohkem kui 2,4 miljardi euro väärtuses.

Kuidas abi taotleda?

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi taotluste koondsuunised DOC : de en fr

On ülimalt soovitatav, et taotluse koostamise eest vastutav asutus võtaks otse ühendust asjoamase talitusega regionaalpoliitika peadirektoraadis, et kiirendada menetlust nii palju kui võimalik.

Kontaktisikud:

Euroopa Komisjon
regionaalpoliitika peadirektoraat
üksus D1
Johannes Wachter
telefon: +32 2 296 65 15
Andrea Lamprecht
telefon: +32 2 298 10 68

Kokkuvõtlik taotlusvorm Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite kasutamiseks DOC : de en fr

Piirmäärad fondi vahendite kasutuselevõtuks (2011) DOC : en

Abi suuruse kindlaks määramine DOC : en

 

Lisateave

Milleks Euroopa Liidu Solidaarsusfondist vahendeid eraldatakse?

Euroopa Liidu Solidaarsusfond võib anda rahalist toetust liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele ulatusliku loodusõnnetuse puhul, millega kaasnev otsene kogukahju on suurem kui 3 miljardit eurot (2002. aasta hindade järgi) või moodustab 0,6 % riigi kogurahvatulust (olenevalt sellest, kumb on väiksem). Samast loodusõnnetusest mõjutatud naaberliikmesriik või ühinemisläbirääkimisi pidav riik võib samuti abi saada, isegi juhul, kui kahjusumma jääb alla kehtestatud alampiiri.

Erandjuhul võib fondist vahendeid eraldada ka erakorralise piirkondliku katastroofi korral, mis mõjutab enamikku piirkonna elanikkonnast ning millel on tõsine ja pikaajaline mõju asjaomase piirkonna majanduse stabiilsusele ja elamistingimustele. Neid hindab Euroopa Komisjon iga juhtumi puhul eraldi.

Kui suur on fondi eelarve?

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi aastaeelarve on 1 miljard eurot. Veerand sellest peab jääma kasutamata 1. oktoobri seisuga igal aastal, et oleks võimalik reageerida aasta lõpu poole tekkida võivatele vajadustele. Erandjuhtudel ja juhul, kui aasta lõpuks alles jäänud vahenditest ei piisa, võib asjaomaseid eraldusi teha järgmise aasta eelarvest. Erakorralisteks piirkondlikeks katastroofideks eraldatav osa moodustab 7,5 % (ehk 75 miljonit eurot) Euroopa Liidu Solidaarsusfondi iga-aastasest eelarvest.

Milliste meetmete jaoks?

Euroopa Liidu Solidaarsusfond täiendab asjaomaste liikmesriikide riiklikke kulutusi järgmiste erakorraliste toimingute läbiviimiseks:

 • infrastruktuuri ja seadmete viivitamata töökorda seadmine energeetika, joogi- ja heitvee, transpordi, telekommunikatsiooni, meditsiini ja hariduse valdkonnas;
 • asjaomase elanikkonna esmavajadusi rahuldava ajutise majutuse ja hädaabiteenuste korraldamine;
 • kaitseinfrastruktuuride ja vahetute meetmete viivitamata kindlustamine kultuuripärandi kaitseks;
 • katastroofipiirkondade, kaasa arvatud looduslike alade puhastamine.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ei loodud eesmärgiga katta kõiki loodusõnnetustega seonduvaid kulusid. Põhimõtteliselt eraldatakse fondist vahendeid kindlustusega hõlmamata kahjude katmiseks ning selle raames ei hüvitata näiteks eraisikutele tekitatud kahjusid. Ka pikaajaliseks tegevuseks – pikaajaline ülesehitamine, majanduslikud ümberkorraldused, ennetustöö – võib saada abi teistest rahastamisvahenditest, eelkõige struktuurifondidest ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist.

Millised on menetlused?

Kõik taotlused peavad komisjonile saabuma 10 päeva jooskul alates esmakahju tekkimisest. Komisjon vaatab taotluse läbi ja otsustab, kas teha eelarvepädevatele institutsioonidele (Euroopa Parlamendile ja nõukogule) ettepanek solidaarsusfondist vahendite eraldamiseks. Ettepanek sisaldab ka abi suurust, mida komisjon peab asjakohaseks. Kui vahendid muutuvad kättesaadavaks, makstakse abi välja viivitamata ning ühekordse maksena pärast seda, kui komisjon ja abisaajariik on asjaomase lepingu allkirjastanud. Kui abi on välja makstud, saab asjaomane riik refinantseerida eriolukorra meetmeid, mida on võetud alates katastroofi esimesest päevast.

Abisaajariik vastutab toetuse kasutamise ning solidaarsusfondist ja muudest rahastamisvahenditest eraldatavate vahendite koordineerimise eest. Komisjonile tuleb tagastada kõik summad, mida ei ole pärast ühe aasta möödumist kasutatud.

Dokumendid

Õigusaktid

 • Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta (EÜT L 311) PDF en
 • Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EUSF (afgørelse (2002/1010/EF) af 21. november 2002) PDF en
 • Komisjoni teatis (KOM(2002) 481 lõplik, 28.8.2002) PDF en
 • Õigusaktide kokkuvõtted en

Määruste ettepanekud

 • Ettepanek Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomist käsitleva määruse vastuvõtmiseks – Brüssel, 6.4.2005 - KOM(2005) 108 lõplik PDF en
 • Mõjuhindamine SEK(2005) 447 - määruse ettepaneku (KOM(2005) 108 lõplik) lisa. PDF en

Aruanded

 • Euroopa Liidu Solidaarsusfondi aastaaruanded en
Pressiteated
 • 23/03/2011 : Solidarity Fund: Commissioner Hahn announces €10.9 million in EU aid for flood damage in Czech Republic en fr de cs
 • 24/02/2011 : Solidarity Fund: Commission proposes €8.6 million for Slovenian and Croat regions hit by flooding en
 • 16/12/2010 : Commission approved over € 182 million euro financing for European Union Solidarity Fund assistance relating to flooding disasters of May-June 2010 en
 • 12/03/2010: President Barroso visits Madeira and expresses solidarity - Statement and Video
 • 04/03/2010: Commissioner Hahn to visit Madeira (Portugal) to express EU's solidarity towards victims of severe storms en
 • 03/03/2010: Commissioner Hahn to visit France in the wake of Storm Xynthia en
 • 20/11/2009: The EU grants Italy nearly half a billion euros: the largest ever amount under the Solidarity Fund en
 • 13/11/2009: Fonds de solidarité: la Commission et les autorités françaises signent l'accord pour le versement d'une aide de 109.4 millions d'euros suite à la tempête Klaus en
 • 23/07/2009: The Commission proposes granting 494 million euros to Italy to help cope with the aftermath of the Abruzzo earthquake en
 • 16/07/2009: Solidarity Fund: Commissioner Samecki announces €12 million in EU aid for flood damage in Romania en
 • 29/05/2009: European Union Solidarity Fund: the Commission proposes to grant aid of €109.4 million to France following Hurricane Klaus en
 • 29/05/2009: The European Union Solidarity Fund (EUSF) en
 • 13/05/2008: Commissioner Danuta Hübner meets Silvio Berlusconi and visits the Abruzzi earthquake zone en
 • 17/12/2008: Solidarity Fund: The EU grants aid of €13 million to Martinique and Guadeloupe in the aftermath of Hurricane Dean en
 • 11/11/2008: Solidarity Fund: EU provides EUR 8.25 million of aid for flood damage in Slovenia en
 • 24/10/2008: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 7.6 million aid for Cyprus following severe drought en
 • 10/09/2008: EU Solidarity Fund, Hurricane Dean: Commission proposes aid worth €12.8 million for Martinique, Guadeloupe en
 • 12/09/2007: The Commission adopts a new Communication on the outermost regions en
 • 11/09/2007: EU Solidarity Fund to provide aid for storm damage in Germany (€ 166.9 m) and La Réunion (€ 5.29 m) en
 • 31/08/2007: Danuta Hübner in Greece: "In view of the huge damage caused by the fires, the intervention of the European Solidarity Fund can help citizens and local economies" en
 • 20/02/2007: Commission proposes € 9.3 million of aid following flood disaster in Greece en
 • 20/04/2006: Commission to pay nearly € 1.3 million to support Estonia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 11/04/2006: Commission to pay nearly € 9.5 million to support Latvia in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 22/03/2006: Commission to pay nearly € 82 million to support Sweden in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 17/03/2006: Commission to pay € 379 thousand to support Lithuania in dealing with storm disaster in 2005 en
 • 12/01/2006: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 20.35 million of aid following flood disasters in Bulgaria en
 • 08/11/2005: More than € 49 million to help Romania repair rail and roads damaged by floods en
 • 17/10/2005: €5.67 million to pay for emergency aid for storm damages PDF en
 • 26/08/2005: Commission stands ready to provide financial assistance to help Members States cope with the consequences of this summer’s natural disasters en
 • 22/08/2005: EU Solidarity Fund: Commission proposes € 93 million of aid following storm disaster in Northern Europe en
 • 06/06/2005: Slovak storms – new aid on the table en
 • 11/5/2004: Solidarity Fund: 19.625 million euros of aid for France en
 • 08/03/2004: Solidarity Fund: Commission proposes EUR 21.9 million for measures related to natural disasters in Malta, France and Spain en
 • 05/09/2003: Effects of the hot summer fr
 • 27/08/2003: Solidarity Fund: Commission proposes EUR 31.6 million for fire-related emergency measures in Portugal en
 • 16/07/2003: EU Solidarity Fund: Commission proposes EUR 47.6 million for Italian regions hit by natural disasters en
 • 16/07/2003: EU Solidarity Fund: Commission proposes EUR 8.6 million for Spanish regions hit by "Prestige" disaster en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: France receives € 21 million for floods in the Gard region en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 444 million for German regions hit by flooding en
 • 13/12/2002: Solidarity Fund: € 134 million for Austrian regions devastated by floods en
 • 09/12/2002: The European Commission and Kingdom of Spain in continuous contact on possibility of Community support en
 • 15/11/2002: Solidarity Fund: Council and Parliament support the Commission's proposal to allocate € 728 million to the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 13/11/2002: Solidarity Fund: Commission proposes € 728 million for the German, Austrian, Czech and French regions hit by flooding en
 • 03/09/2002: Floods: Michel Barnier presents the Commission's response to the European Parliament en
 • 28/08/2002: European Commission's response to the flooding in Germany, Austria and certain candidate countries en
 • 15/08/2002: European Commission supports flood victims en

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: