Instrumentet för stöd inför anslutningen

I januari 2007 infördes instrumentet för stöd inför anslutningen. Det ersätter en rad EU-program och EU-finansieringsinstrument för kandidatländer och potentiella kandidatländer, närmare bestämt Phareprogrammet, programmet för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Phareprogrammet, Ispaprogrammet, Sapardprogrammet, Cardsprogrammet och finansieringsinstrumentet för Turkiet.

Instrumentet för stöd inför anslutningen består av fem delar:

  1. Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad.
  2. Gränsöverskridande samarbete (mellan EU-länderna och de andra stödberättigade länderna).
  3. Regional utveckling (transport, miljö och ekonomisk utveckling).
  4. Utveckling av mänskliga resurser (förstärkning av humankapitalet och kamp mot social utslagning).
  5. Landsbygdsutveckling.

De stödberättigade länderna är uppdelade i två kategorier:

  • Kandidatländerna (Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien), som kan få stöd inom instrumentets samtliga fem delar.
  • De potentiella kandidatländerna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99), som bara kan få stöd inom de båda första delarna.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Senaste uppdatering: