Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP)

Od stycznie 2007 r. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IAP) zastępuje całą serię programów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla państw kandydujących lub potencjalnych kandydatów do wstąpienia do UE: PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument finansowy dla Turcji.

IAP może zostać uruchomiony w pięciu dziedzinach:

  1. Pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji;
  2. Współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami objętymi działaniem IPA);
  3. Rozwój regionalny (transport, środowisko i rozwój gospodarczy)
  4. Zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym)
  5. Rozwój obszarów wiejskich.

Państwa korzystające z IPA są podzielone na dwie grupy:

  • Państwa kandydujące do wstąpienia do UE (Chorwacja, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii) mogą korzystać z IAP we wszystkich pięciu dziedzinach;
  • Potencjalne państwa kandydujące z Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Kosowo w rozumieniu rezolucji nr 1244/99 Rady Bezpieczeństwa ONZ ) mogą korzystać z IAP jedynie w dwóch pierwszych dziedzinach.

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey

Ostatnia aktualizacja: