Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V protiklade so štruktúrami, ktoré riadili tento typ spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda právo nakupovať a predávať svoj majetok alebo zamestnávať zamestnancov.

Členmi EZÚS môžu byť:

EZÚS je prvým útvarom, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské štáty však predsa musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území.

Rozhodné právo pre výklad a uplatňovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza oficiálne sídlo EZÚS.

Dohovor EZÚS špecifikuje najmä:

Viac informácií:
- nájdete v nariadení európskeho zoskupenia územnej spolupráce(PDF, 253KB).
- Výbor regiónov
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl