Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT)

Celem EUWT jest usprawnienie i promowanie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. W przeciwieństwie do struktur, które zarządzały tego typu współpracą do 2007 r., EUWT posiada osobowość i moc prawną. To znaczy, że może kupować i sprzedawać dobra i zatrudniać pracowników.

Członkami EUWT mogą być:

EUWT jest nowością pod tym względem, iż umożliwia stowarzyszanie samorządów różnych państw członkowskich bez konieczności podpisywania uprzednio międzynarodowych umów, ratyfikowanych przez narodowe parlamenty. Jednak państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę, co do uczestniczenia potencjalnych członków w działaniach na ich terytorium.

Obowiązującym prawem przy interpretacji i stosowaniu konwencji jest prawo państwa członkowskiego, gdzie zostanie ustanowiona oficjalna siedziba EUWT.

Konwencja ustanawiająca EUWT określa:

Więcej informacji:
- patrz przepisy dotyczące Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (PDF, 234KB)
- Komitet Regionów
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl